Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

Perustelut

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan seitsemän päivää kokouksen jälkeen klo 14 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan "Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle tai toimitetaan sähköisessä järjestelmässä. Mahdolliset kokouksessa tehdyt valtuustoaloitteet kirjataan pöytäkirjaan kokouksen lisäpykälinä.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sari Norrgårdin ja Birgitta Eiran.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.