Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 10.10.2023 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi paikalla olevan 14 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Merkitään pöytäkirjaan, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kunnanvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu varavaltuutetut:

Pekka Tjäderhane, Kokoomus. Paikalle kutsuttuna Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Heikki Järvistö.

Kari-Pekka Stoor. Paikalle kutsuttuna Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Emilia Lyttinen.

Merkittin, että Per-Oula Juuso, Johtti Sápmelaččat rs, ei ollut ilmoittanut esteestä. Paikka jäi tyhjäksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.