Kunnanvaltuusto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille

ENODno-2021-51

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on toimittanut 29.1.2021 seuraavan anomuksen kunnalle pankkitilin limiitin takauksesta. 

"PANKKITILIN LIMIITIN TAKAUS
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on kokouksessaan 22.10.2020 päättänyt anoa Pohjolan Osuuspankilta 50 000 € limiittiä tilille FI31 5643 8810 0005 34. Limiitin myöntämisen ehtona on Enontekiön kunnan takaus.

Perustelut
Pääasiallinen tulo on asuntojen vuokrauksesta omakustannushintaan. Asuntojen tyhjäkäynti maksaa vuodessa n. 56 000 € (2020) ja vuokrasaatavia on kuukausittain n. 10 000 €. Kiinteistöjä on viimeisten kuuden vuoden remontoitu budjetista ja säästöillä yhteensä n. 260 000 € (n. 43 000 €/v).

Kuntakonsernin kiinteistönhoito on keskitetty yhtiölle ja isännöintipalveluita myydään konsernille. Koska kyseessä on palvelumyynti, ei arvolisäverotuksessa ole juurikaan vähennyskelpoisia menoja. Myyntisaatavien kierto on ajoittain ollut hidasta, joten mm. osa konsernin kiinteistönhoitoon kohdistuvista palkkamenoista on jouduttu kattamaan vuokratuotoilla. Henkilöstökulut olivat vuonna 2020 n. 26 000 €/kk.

Em. syistä johtuen on jouduttu mm. Valtiokonttorin lainanlyhennyserille pyytämään maksuaikaa. Maksuerät ovat jokaisesta lainasta kaksi kertaa vuodessa ja niitä osuu melkein joka kuukaudelle. Tämän vuoden lyhennyserät ovat 134 000 €. Yhtiö on hakenut Valtiokonttorilta tervehdyttämisavustusta, lainojen takaismaksuajalle muutosta sekä vapautusta viivästyskoroista.

Pankkitilillä oleva 50 000 € limiitti auttaisi yhtiötä hoitamaan lainojen maksuerät aikataulussa. Tasavertaisuuden vuoksi kaikkia konserniyhtiöitä tulisi myös kohdella samalla lailla. Kunta on taannut Enontekiön Sähkö Oy:n pankkitilin limiitin.

KIINTEISTÖ OY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOT

Mirja Tervo
toimitusjohtaja"

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutuksen myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille omavelkaisen takauksen 50.000 euron tililimiittiluotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille viideksi vuodeksi takauksen alkamispäivästä lukien.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille omavelkaisen takauksen 50.000 euron tililimiittiluotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille viideksi vuodeksi takauksen alkamispäivästä lukien.

 

 

 

Kokouskäsittely

Merkitään, että Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsen saapuivat kokoukseen tämän pykälän aikana. 

 

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille omavelkaisen takauksen 50.000 euron tililimiittiluotolle Pohjolan Osuuspankin luotolliselle pankkitilille viideksi vuodeksi takauksen alkamispäivästä lukien.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, kirjanpito, kunnanjohtaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.