Kunnanvaltuusto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

Perustelut

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 24.3.2021 klo 14 mennessä.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä.

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha-Pekka Mäntyvaara ja Taru Mäkitalo.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

Tämän pykälän jälkeen valtuuston 2. varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja onnittelivat kunnan puolesta puheenjohtaja Seppo Alatörmästä merkkipäivän johdosta. 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto pitää tauon ja juo kahvit klo 17.18 ja totesi, että kokous jatkuu klo 17.35. Tauon jälkeen klo 17.35 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu entisellä kokoonpanolla lukuunottamatta Santeri Kirkkalaa, joka on poistunut kokouksesta tauon aikana. 

Kokouskäsittely

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Juha-Pekka Mäntyvaaraa ja Birgitta Eira Taru Mäkitaloa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.