Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Selostus
Kunnan hallintosääntö 120 §

”Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Valtuustoaloitteet
Ulla Keinovaara
Esitän, että Hetan hyvinvointi keskuksen monitoimitalon suunnittelua jatketaan, otetaan huomioon tärkeä asia koskien kuntamme hyvinvointia.

Elina Rousu-Karlsen
Enontekiön kunta hankkii defibrilaattorit Kilpisjärven monitoimitalolle, Karesuvannon koululle ja Hetan liikuntahallille.

Taru Mäkitalo
Esitän, että tänä vuonna pikkujouista säästyvät rahat käytetään vähävaraisten lasten joululahjakeräykseen. Toivon, että asia käsitellään nopeutetusti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.