Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Talousarvion 2020 muuttaminen/hallinnon ja henkilöstötoimialan osalta

ENODno-2020-30

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanvaltuuston on 8.5.2019 on tehnyt periaatepäätöksen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä sekä päättänyt, että valmistelun jälkeen kunnanhallitus tuo myynnin valtuuston päätettäväksi. Valmistelussa huomioidaan mm. sähkömarkkina-alan ja valtiontukisäädösten määräykset. Samassa yhteydessä valtuusto päätti, että myyntiprosessin valmisteluun osoitettava määräraha tuodaan valtuuston päätettäväksi kun tarvittava euromäärä selviää. Tällä hetkellä arvioidaan määrärahatarpeen olevan n. 100 000 euroa, joka kohdistuu hallinnon toimialan talousarvioon. 

Nykyisen palkkajärjestelmän elinkaari päättyy 3.12.2020, jonka johdosta kunnanhallitus päätti 16.6.2020 hankkia palkkahallinnon palvelut ostopalveluna. Palkkahallinnon uudelleen järjestelyt aiheuttavat kuluvalle vuodelle budjetoimattoman kuluerän. TA2020 mukaisesti henkilöstöalan budjetti koostuu seuraavasti; 158 100 euroa + 40 000 euroa tehtävien vaativuusjärjestelmän mukaisiin palkantarkistuksiin eli yhteensä on yhteensä198 100 euroa. Palkkahallinnon toteuttaminen ostopalveluna maksaa n. 68 700. Nykyisen palkkajärjestelmän laite - ja ohjelmistokustannukset ovat noin 18 000 euroa. Lisäkustannukset vuodelle 2020 ostopalveluun siirtymisestä ovat noin 55 000 euroa, joita ei henkilöstöalan talousarvion 2020 hyväksymisen yhteydessä olleet tiedossa.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 100 000 euron lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon selostusosassa mainituilla perusteilla. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 100 000 euron lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon selostusosassa mainituilla perusteilla. 

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 100 000 euron lisämäärärahan hallinnon toimialan talousarvioon sekä 55 000 euron lisämäärärahan henkilöstötoimialan talousarvioon päätöshistoriaosassa mainituilla perusteilla. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Pääkirjanpitäjä-controller, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.