Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset

Perustelut

Selostus
Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 18.11.2020 klo 14 mennessä.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama.

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä.

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti.

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa "Ilmoitusasiat".

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Birgitta Eira ja Leena Palojärvi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi Tunturi-Lappi Leaderista selvitti hankerahoitusmahdollisuuksia. 

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki esitti pöytäkirjantarkastajaksi Birgitta Eiraa ja Jaakko Alamattila Leena Palojärveä.   

Elina Rousu-Karlsen esitti, että pykälä 56 käsiteltäisiin suljetuin ovin. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuustolla ei ole perusteita asian suljettuun käsittelyyn sekä totesi, että mikäli valtuuston käsittelyssä tulee esille asiakokonaisuuteen liittyviä sellaisia asioita, jotka voisivat olla salassapidettäviä, valtuusto voisi pitää tauon, jonka aikana asia selvitettäisiin.  Em. menettelyn valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.