Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelle 2019

ENODno-2020-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Tarkastuslautakunta on 17.6.2019 jättänyt tarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta on nostanut kertomuksessa esille kysymyksiä, joihin kunnanhallitus antaa vastineen.

Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 15.9.2020 mennessä.

Arviointikertomus 2019 on jaettu valtuuston asiakirjojen mukana 17.6.2020. Arviointikertomus on nähtävillä kokouksessa. 

Yritysvaikutusten ariviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa oheisena olevan vastineen arviointikertomukseen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja kävi läpi arviointikertomuksen 2019 vastineen pääsisällön.

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti antaa oheisena olevan vastineen arviointikertomukseen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja selosti vastineen pääsisällön. 

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.