Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Selostus
Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 4.11.2020 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on yksimielisesti todennut kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Piia Juuso on ilmoittanut esteen ja hänen tilalle on saatu Satu-Marja Eira-Keskitalo. Puheenjohtaja totesi, että Unto Kultima tullee kokoukseen myöhemmin. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Hannu Ranta on ilmoittanut esteen ja hänen tilalle ei ole saatu varavaltuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16 valtuutettua ja varavaltuutettua, joten kokous on päätösvaltainen.
Merkitään, että Unto Kultima saapui paikalle tämän pykälän lopussa klo 17.08.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.