Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkaminen: kiinteistön kauppakirja ja liiketoiminnan kauppakirja

ENODno-2020-152

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunnan edustajat ovat neuvotelleet Finavia Oyj:n kanssa erittäin tiiviisti lentokentän tulevaisuudesta toukokuusta 2020 alkaen, jolloin Finavia tiedotti, ettei se ole enää investoimassa lentoasemaan ja että se suunnittelee lentoasemasta luopumista. Neuvotteluiden tavoitteena on ollut turvata Enontekiön lentoaseman toiminta tuleviksi vuosiksi, joka osaltaan mahdollistaa matkailun kehittämisen ja matkanjärjestäjien toiminnan Enontekiöllä. Lentoaseman tulevaisuus on erittäin merkittävä aluetaloudellinen kysymys paitsi Enontekiölle myös koko Tunturi-Lapille. Vuoden 2017 lentoliikenteen aluetaloudellisten vaikutusten selvityksen mukaan silloinen lentoaseman vuosittainen aluetaloudellinen merkitys oli 4,2 miljoonaa euroa ja luku on kasvaneen liikenteen vuoksi tällä hetkellä yli 5 miljoonaa euroa. Lentoasema myös mahdollistaa jatkossa matkailun kasvun ja vaikuttaa suuresti matkailusektorin investointeihin Enontekiöllä.

Enontekiön kuntaa on Tunturi-Lapin saavutettavuuden edistämisessä tukenut saavutettavuuden työryhmä, joka perustettiin syksyllä 2019. Enontekiön kunnanjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan lisäksi neuvotteluryhmässä ovat olleet edustettuna saavutettavuuden työryhmästä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja, Enontekiön Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, Muonion kunnan matkailuhankejohtaja ja Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen johtaja.

Enontekiön kunnan kunnanjohtaja on yhdessä Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtajan kanssa tavannut maaliskuussa 2020 omistajaohjausministerin eduskunnassa. Tapaamisen perusteella Enontekiön kuntaa pyydettiin toimimaan "moottorina" Enontekiön lentoaseman tulevaisuutta koskevassa asiassa. Enontekiön kunta on toiminut aktiivisesti asiassa siten, että lentoaseman jatko varmistuisi uudella omistajapohjalla. Parhaillaan valmistelussa on myös lentokentän liiketoimintasuunnitelma, minkä yhteydessä tulevaa omistajapohjaa kartoitetaan.

Enontekiön kunnan esitys 5 miljoonasta eurosta Enontekiön lentoaseman kiitotien pinnan peruskorjaukseen Lapin liitolle ja Lapin liiton esitys eduskunnalle hyväksyttiin eduskunnan lisätalousarviossa kesäkuussa 2020.

Tähänastisten neuvotteluiden tuloksena Finavia ja Enontekiön kunta ovat allekirjoittaneet seuraavat ehdolliset sopimukset. Ehdollisuus tarkoittaa sitä, että sopimukset tulee käsitellä ja hyväksyä Finavian hallituksessa sekä Enontekiön kunnanvaltuustossa elokuun 2020 loppuun mennessä. Sopimukset ovat seuraavat:

- Term Sheet
- Esisopimus
- Yhteistoimintasopimus
- Rahoitussopimus.

Lisäksi on tehty lentoaseman päällystystä koskeva urakkasopimus. Urakkasopimus koskee kiireellistä lentokentän pinnan ns. remix-päällystystyötä, mikä on kriittinen kentän operoinnille talvikaudella 2020-2021. Urakan suunnittelusta ja hankinnasta on vastannut Finavia. Enontekiön kunta rahoittaa urakkaa. Remix-työn lisäksi kaikki menot, jotka koskevat Enontekiön lentoasemaa, pyritään kattamaan eduskunnan lisätalousarvion 5 miljoonasta eurosta. Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan valmistellaan asian tarkentuessa muutosesitys (lisätään remix-työ).

Oheisista sopimuksista on julkisessa jakelussa poistettu julkisuuslain 24 § (kohdat 17 ja 20) nojalla liikesalaisuuksia sisältävät osiot. Kunnanhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua sopimuksiin kokonaisuudessaan.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset erittäin merkittävät.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.

Päätös

Keskustelun kuluessa Elina Rousu-Karlsen teki esittelijän kannasta poikkeavan esityksen: "Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy sopimuksia (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus), sekä ei myönnä valtuuksia kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti." Taru Mäkitalo ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja sitä oli kannatettu, toimitetaan nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja totesi, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattavat Rousu-Karlsenin esitystä, äänestivät EI. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Elli-Maria Kultima: JAA
Taru Mäkitalo: EI
Janne Näkkäläjärvi: JAA
Elina Rousu-Karlsen: EI
Unto Kultima: JAA
Ulla Keinovaara: EI
Jaakko Alamattila: JAA

JAA ääniä annettiin 4 (neljä) kappaletta. EI ääniä annettiin 3 (kolme) kappaletta. Todettiin, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen kannaksi.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.

Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Tämän pykälän aikana kutsuttiin asiantuntijoiksi Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula ja Eversheds Asianajotoimisto Oy:n Jukka-Pekka Joensuu.

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnan esitys 5 miljoonasta eurosta Enontekiön lentoaseman kiitotien pinnan peruskorjaukseen Lapin liitolle ja Lapin liiton esitys eduskunnalle hyväksyttiin eduskunnan lisätalousarviossa kesäkuussa 2020. Kiireellisin vaihe peruskorjauksessa on ns. remix-päällystystyö, mitä ilman lentokenttä ei Finavian mukaan ole operointikunnossa talvikaudella 2020-2021. Enontekiön kunnan ja Finavian välisistä ehdollisista sopimuksista rahoitussopimus ja urakkasopimus (jälkimmäisessä sopimuksessa urakoitsijana mukana myös Peab Industri Oy) koskettavat suoraan remix-työn toteuttamista. Remix-työ toteutetaan elokuun 2020 aikana. Remix-työn päälle saadaan vuonna 2021 toteutettua kiitotien uusi pinnoitus.

Remix-urakan suunnittelusta ja hankinnasta on vastannut Finavia. Enontekiön kunta rahoittaa urakkaa. Enontekiön kunta on jättänyt Lapin Liitolle hakemuksen lentokenttäinvestoinnin kustannuksien kattamiseksi. Tähän perustuen Enontekiön kunnan investointiohjelmaan vuodelle 2020 on syytä lisätä kohta Enontekiön lentokentän korjauksesta (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).

Esitys investointiohjelman muuttamiseksi on valmisteltu suoraan kunnanhallitukseen, jotta muutosehdotus saataisiin yhtä aikaa kunnanvaltuuston käsittelyyn Enontekiön kunnan ja Finavian välisen sopimusjärjestelyn kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).

Päätös

Keskustelun aikana Elina Rousu-Karlsen teki esittelijän kannasta poikkeavan esityksen: "Kunnanhallitus ei esitä kunnanvaltuustolle investointimäärärahaa remix-korjaukseen selostusosassa mainituin tiedoin." Ulla Keinovaara kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän kannasta poikkeava esitys ja sitä oli kannatettu, järjestetään nimenhuutoäänestys ja totesi, että ne, jotka kannattivat kunnanjohtajan esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattavat Rousu-Karlsenin esitystä, äänestivät EI. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Elli-Maria Kultima: JAA
Jakko Alamattila: JAA
Ulla Kienovaara: EI
Unto Kultima: JAA
Elina Rousu-Karlsen: EI
Janne Näkkäläjärvi: JAA

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 4 (neljä) JAA ääntä, sekä 2 (kaksi) EI ääntä. Kunnanjohtajan kanta tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).

Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Enontekiön lentoaseman remix-korjauksen lisäämistä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että Enontekiön lentoaseman remix-korjaus lisätään vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja -tulot 1 milj. €, nettoinvestointi 0€).

Brigitta Eira, Piia Juuso, Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo ja Elina Rousu-Karlsen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Elina Rousu-Karslen esitti kunnanvaltuustolle,että Enontekiön lentoaseman remix-korjausta ei lisätä vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin investointimenot ja tulot 1 miljoona euroa nettoinvestointi 0.  Ulla Keinovaara, Leena Palojärvi, Piia Juuso, Birgitta Eira, Pentti Keskitalo ja Taru Mäkitalo kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava kannattu esitys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Kirkkala Santeri, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Kurkela Outi, Mäntyvaara Juha-Pekka, Näkkäläjärvi Janne, Ranta Hannu ja 7 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Juuso Piia, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Mäkitalo Taru, Palojärvi Leena, Rousu-Karlsen Elina). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

Puheenjohtaja totesi, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimukset (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä sopimukset (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti.

Merkitään, että Birgitta Eira ja Piia Juuso jättivät päätökseen eriävän mielipiteen kirjallisena. (liiteenä)

Merkitään, että Leena Palojärvi, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo, Taru Mäkitalo ja Elina Rousu-Karslen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui paikalle asiaa selvittämään ja vastaamaan valtuutettujen kysymyksiin kehitysjohtaja Hannu Autton, Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettulan sekä lakimies Jukka-Pekka Joensuun. 
Puheenjohtaja luki Enontekiön yrittäjät ry:n lausunnon 31.8.2020 valtuutetuille: 
 "Enontekiön lentoaseman toiminnan turvaaminen
Turvaamalla Enontekiön lenotaseman toiminta turvataan Enontekiön kunnan ja yritysten kannalta kriittinen saavutettavuus tulevaisuudessa. Lentoasema tuottaa aluetalouteen vuodessa 5.5 miljoonaa euroa. Alueellamme ei ole varaa hukata tuota tuottoa.
Enontekiön kunnan verotuloista 47 % tulee matkailusta. Mikäli liikennöinti lentoasemalle päättyy tulevat verotulot putoamaan merkittävästi. Se aiheuttaisi myös usean Enontekiöläisen yrityksen toiminnan loppumisen tai merkittävän supistumisen. Lisäksi sekä työttömyys, että negatiivinen muuttoliike lisääntyisivät.
Epävarmuus Enontekiön lentoaseman tulevaisuuesta on vaikuttanut merkittävästi investorien halukkuuteen investoida Enontekiölle. Esimerkiksi Jyppyrä-Paljasselkä alueen kehittäminen on vahvasti sidoksissa Enontekiön saavutettavuuteen.
Enontekiön kunnan tulisi thedä kaikkensa varmistaakseen lentoaseman toiminnan jatkuminen keskeytyksettä.
Enontekiöllä 31.08.2020
Pasi Ikonen
puheenjohtaja".

Keskustelun kuluessa paikalla olleet asiantuntijat selvittivät asiaa valtuutetuille ja vastasivat  valtuutettujen kysymyksiin.

Puheenjohtaja totesi klo 20.37, että pidetään tauko. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta. Puheenjohtaja totesi, että tauko päättyy klo 20.50. Tauon päättyessä klo 20.54 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että valtuuston kokous jatkuu samalla kokoonpanolla.  

Keskustelun kuluessa Pentti K. Keskitalo esitti seuraavaa: Mie en hyväksy tätä. Puheenjohtaja pyysi, että esitys tehdään kirjallisena. Ulla Keinovaara kannatti esitystä. 

Leena Palojärvi teki seuraavan esityksen: Enontekiön kunnanvaltuusto hylkää nämä esisopimukset. Piia Juuso kannatti esitystä. 

Santeri Kirkkala kannatti kunnanhallituksen esitystä. 

Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen ja Birgitta Eira kannattivat Leena Palojärven esitystä.

Pentti K. Keskitalo kannatti Leena Palojärven esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Pentti K. Keskitalo on tehnyt esityksen ja kannattanut Leena Palojärven esitystä. Pentti K. Keskitalo ilmoitti vetävänsä Leena Palojärven esityksen kannatuksen pois. 

Birgitta Eira pyysi neuvottelutauokoa. Puheenjohtaja totesi, että pidetään neuvottelutauko klo 21.10 ja että kokous jatkuu klo 21.15. Tauon päätyttyä puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla. 

Pentti K. Keskitalo ilmoitti vetävänsä esityksensä pois. Ulla Keinovaara ilmoitti vetävänsä kannatuksensa pois. 

Leena Palojärvi ilmoitti vetävänsä ensimmäisen esityksen pois. Puheenjohtaja totesi, että myös kannatukset raukeavat.

Leena Palojrävi esitti seuraavaa: Esitän, että Enontekin kunnanvaltuusto hylkää tehdyt esisopimukset, koska tarvittavat painelaskelmat puuttuvat, todelliset taloudelliset riskit eivät ole tiedossa, ja ko. asian valmistelunprosessi ei ole ollut hallintosäännön ja siellä mainitun hyvn hallinon mukaista. Lisäksi esitän, että Enontekiön kunnanvaltuusto ei myönnä kunnanhallitukselle valtuuksia neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti. Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karslen, Piia Juuso, Ulla Keinovaara, Pentti K. Keskitalo ja Birgitta Eira kannattivat esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan kannattu esitys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Leena Palojärven esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Kirkkala Santeri, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Kurkela Outi, Mäntyvaara Juha-Pekka, Näkkäläjärvi Janne, Ranta Hannu ja 7 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Juuso Piia, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Mäkitalo Taru, Palojärvi Leena, Rousu-Karlsen Elina). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi.

Puheenjohtaja totesi, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
 

 

 

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti 31.8.2020 (§ 47) hyväksyä sopimuskokonaisuuden, joiden pohjalta Enontekiön lentoaseman ostoprosessia Finavia Oy:ltä jatketaan. Kunnanhallitukselle annetaan selonteko valmistelun etenemisestä. Tämänkertaisessa selonteossa käydään läpi erityisesti lentoaseman omistuksen siirron kokonaisprosessi, katsaus erilaisiin omistusmalleihin Suomessa ja maailmalla sekä alustava katsaus lentoaseman talouteen ja liiketoimintasuunnitelmaan. Samalla tehdään katsaus myyjän ja ostajan väliseen due diligence -prosessin etenemiseen, valtiontukikäytäntöihin sekä tuella toteutettaviin investointeihin vuodelle 2021. Lisäksi käydään läpi kunnanhallitukselle myöhemmin esiteltäviä pykäliä ja niiden odotettua sisältöä.

Yritysvaikutusten arvionti
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee selonteon tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Hanne Junnilainen ja kehitysjohtaja olivat paikalla selvittämässä asiaa klo 15.30-16.06. 

Pöytäkirjanpitäjä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15.52. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen. 

 

 

 

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 (§ 47) päättänyt hyväksyä sopimuskokonaisuuden Finavia Oyj:n kanssa ja siten jatkaa Enontekiön lentoaseman ostoprosessia. Osana valmistelua Enontekiön kunta hankkii asiantuntijapalveluita, jotta omistuksen siirto ja operoinnin aloittaminen toteutuvat suunnitellusti. Tarjouspyyntö Enontekiön lentoaseman liiketoimintasuunnitelman laatimisesta lähetettiin 14.7.2020 kolmelle toimijalle ja lisäksi 29.7.2020 yhdelle toimijalle. Kaikki neljä toimijaa jättivät tarjoukset. Voittajaksi valittiin Kiila Consulting. Hankinta ylittää viranhaltijoiden toimivallan, joten sopimus tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Lisäksi omistuksen siirtoprosessin tueksi (due diligence- ja investoinnin suunniteltu) ostettiin lentoaseman operointiosaamista Kiila Consulting Oy:n kautta pienemmällä, kunnanjohtajan tomivallassa olevalla ostopalvelulla. Tarjouspyyntö ja molemmat sopimukset ovat pykälän oheismateriaalina.

Yritysvaikutusten arvionti
Vaikutukset myönteiset.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy lentoaseman liiketoimintasuunnitelmaa koskevan ostopalvelusopimuksen Kiila Consulting Oy:n kanssa ja merkitsee tiedoksi sopimuksen koskien lentoaseman operointiosaamisen hankintaa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kehitysjohtaja oli paikalla klo 16.07-16.12 selvittämässä asiaa.

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli Enontekiön lentoaseman ostoa kokouksessaan 31.8.2020 (§ 47). Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan sopimukset Enontekiön kunnan ja Finavia Oyj:n välillä (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) ja antoi kunnanhallitukselle valtuudet neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä po. sopimusten mukaisesti. Sekä liiketoiminnan kauppakirja että kiinteistön kauppakirja vastaavat aiemmin sovittuja reunaehtoja.

Jo hyväksyttyjen sopimusten pohjalta Finavia Oyj ja Enontekiön kunta ovat käyneet läpi myyjän ja ostajan välisen due diligence -prosessin (selontekoprosessin) ja neuvotelleet osapuolten toimivaltaisia päätöksentekoelimiä varten kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan, kuten yhteistoimintasopimuksessa (s. 5) on sovittu. Due diligence -tarkastelun aikana ei ole ilmennyt uusia asioita, joiden vuoksi Enontekiön kunnan olisi syytä peruuttaa järjestely (due diligence -raportit ovat pykälän liitteenä). Suurimmat haasteet koskevat odotetusti lentoaseman liiketoiminnan taloutta. Nykytoiminta on tappiollista ja kunnan on syytä tuleville kausille selvittää vaihtoehtoja taloudellisen riskin vähentämiseksi.

Nykyisellä rahoitusrakenteella ja eduskunnan lisätalousarvioon varatulla määrärahalla pystytään kattamaan välttämättömät investoinnit kiitorataan ja olemassaolevaan infrastruktuuriin. Osana valmistelua selvitetään valtion ja EU-tason mahdollisuudet vaadittavien investointien sekä operoinnin toteuttamiseen. Lisäksi kartoitetaan yksityisen sektorin osallistuminen lentoaseman toimintaan (esim. komissiot matkailuyrityksiltä, ulkoistukset, yksityinen pääoma). Lentoaseman liiketoiminnan talouteen liittyvä riski on kunnan näkökulmasta perusteltua lentoaseman aluetalousvaikutusten sekä tulevan investointipotentiaalin vuoksi.

Ympäristöselvityksen perusteella merkittävää ympäristöriskiä kiinteistöllä ei ole, eikä sellaista ole tiedossa, mutta sen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Edellinen omistaja on huolellisesti toimintansa aikana arvioinut ympäristöön liittyvät riskit ja hallitsee riskiä ympäristövakuutuksella. Myös kunnan on syytä varautua edellisen omistajan tapaan ympäristöriskiin vakuutuksella. Finavia sitoutuu kiinteistön kauppakirjassa myötävaikuttamaan asiassa, kun kunta hankkii vastaavan ympäristövakuutuksen.

Pykälän liitteistä ja oheismateriaalista on julkisessa jakelussa poistettu julkisuuslain 24 § (kohdat 17 ja 20) nojalla liikesalaisuuksia sisältävät osiot. Kunnanhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua liitteisiin kokonaisuudessan.

Yritysvaikutusten analyysi
Antaa mahdollisuuden jatkossa merkittäviin yritysvaikutuksiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan tai kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan lentoaseman kaupan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa perustamaan yhtiön/-t sekä valmistelemaan tarvittavan talousarviomuutoksen lentoasemaan liittyen.

Merkitään, että Elina Rousu-Karlsen, Berit-Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara jättivät päätökseen eriävän mielipiteen suullisesti.

Kokouskäsittely

Kehitysjohtaja Hannu Autto, konsultit Hanne Junnilainen ja Petteri Lehti sekä lakimies Jukka-Pekka Joensuu olivat paikalla klo 14.30-15.50 asiantuntijoina selvittämässä asiaa ja vastaamassa esitettyihin kysymyksiin.

Kunnanhallitus päätti pitää tauon klo 15.52-16.05, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan tai kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan lentoaseman kaupan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa perustamaan yhtiön/-t sekä valmistelemaan tarvittavan talousarviomuutoksen lentoasemaan liittyen.

Elina Rousu-Karlsen esitti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy Enontekiön kunnan ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjaa ja liiketoiminnan kauppakirjaa Enontekiön lentoasemaa koskien. Berit-Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara  kannattivat esitystä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan muutettua päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elina Rousu-Karlsenin esitystä, jota Berit-Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara kannattivat, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Keinovaara Ulla, Juuso Berit-Ellen, Rousu-Karlsen Elina) sekä 1 "tyhjä" ääni (Taru Mäkitalo). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan muutetun esityksen. 

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 19.10.2020 kokouskäsittely:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan tai kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan lentoaseman kaupan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa perustamaan yhtiön/- t sekä valmistelemaan tarvittavan talousarviomuutoksen lentoasemaan liittyen.

Elina Rousu- Karlsen esitti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy Enontekiön kunnan ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjaa ja liiketoiminnan kauppakirjaa Enontekiön lentoasemaa koskien. Berit- Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan muutettua päätösehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Elina Rousu- Karlsenin esitystä, jota Berit- Ellen Juuso ja Ulla Keinovaara kannattivat, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Kultima Elli- Maria, Kultima Unto) ja 3 ”ei” ääntä (Keinovaara Ulla, Juuso Berit- Ellen, Rousu- Karlsen Elina) sekä 1 "tyhjä" ääni (Taru Mäkitalo). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan muutetun esityksen.
 _______________________________________________________________________________

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Enontekiön kunnan tai kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välisen kiinteistön kauppakirjan ja liiketoiminnan kauppakirjan Enontekiön lentoasemaa koskien. Molempiin kauppakirjoihin voidaan ennen allekirjoitusta tehdä teknisluonteisia muutoksia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan lentoaseman kaupan kunnan kannalta tarkoituksenmukaisellla tavalla ja tarvittaessa perustamaan yhtiön/- t sekä valmistelemaan tarvittavan talousarviomuutoksen lentoasemaan liittyen.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Bigitta Eira jätti päätöksen eriävän mielipiteen kirjallisena (liite). Elina Rousu-Karlsen, Pentti K. Keskitalo, Ulla Keinovaara, Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Leena Palojärvi jättivät päätökseen suullisen eriävän mielipiteen. 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja kutsui paikalle asiaa selvittämään ja vastaamaan valtuutettujen kysymyksiin kehitysjohtaja Hannu Autton, konsultit Hanne Junnilaisen ja Petteri Lehden Kiila Consulting Oy:stä sekä lakimies Jukka-Pekka Joensuun klo 18.02-19.53.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että valtuusto pitää tauon klo 19.18  ja jatkaa kokoustaan klo 19.40, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Tauon päätyttyä klo 19.50 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla. 

Birgitta Eira esitti, että valtuusto ei hyväksy kunnan tai kunnan perustaman yhtiön lukuun ja Finavia Oyj:n välistä kiinteistön kauppakirjaa ja liiketoiminnan kauppakirjaa Enontekiön lentoasemaa koskien. Perusteluina esitykselle seuraavaa: Lentokenttäinfra ja operointi ei ole kunnan perustoimintaa ja siihen liittyy merkittävät taloudelliset riskit. Mikäli riskit toteutuvat, ne voivat vaarantaa merkittävällä tavalla Enontekiön kunnan talouden tasapainon sekä kyvyn selviytyä lakisääteisistä tehtävistä ja Voi johtaa kunnan kriisikuntamenettelyyn. Lentokenttähankinta voi vaarantaa Enontekiön kunnan taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit perustehtävien hoitamisen kuntalain mukaisesti. Kunnanvaltuusto ei valtuuta kunnanhallitusta toteuttamaan lentoaseman kauppaa eikä valtuuta kunnanhallitusta tekemään tarvittavia talousarviomuutoksia. Ulla Keinovaara kannatti esitystä. 

Outi Kurkela ja Jaakko Alamattila kannattivat kunnanhallituksen esitystä. 

Leena palojärvi kannatti Birgitta Eiran esitystä. 

Helinä Hautamäki ja Seppo Alatörmänen kannattivat kunnanhallituksen esitystä. 

Elina Rousu-Karlsen ja Satu-Marja Eira-Keskitalo kannattivat Birgitta Eiran esitystä. 

Santeri Kirkkala kannatti kunnanhallituksen esitystä. 

Pentti K. Keskitalo kannatti Birgitta Eiran esitystä.

Elli-Maria Kultima kannatti kunnanhallituksen esitystä. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Birgitta Eiran esitystä, jota Ulla Keinovaara ym. ovat kannattaneet äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ”jaa” ääntä (Alamattila Jaakko, Alatörmänen Seppo, Hautamäki Helinä, Kirkkala Santeri, Kultima Elli-Maria, Kultima Unto, Kurkela Outi, Mäntyvaara Juha-Pekka, Näkkäläjärvi Janne)  ja 6 ”ei” ääntä (Eira Birgitta, Eira-Keskitalo Satu-Marja, Keinovaara Ulla, Keskitalo Pentti K., Palojärvi Leena, Rousu- Karlsen Elina) ja 1 "tyhjä" ääni (Taru Mäkitalo). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys on tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. 

Tiedoksi

Finavia Oyj, kehitysjohtaja, kunnanjohtaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 5642 841
Puhelinnumero:029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero:040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.