Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kokouksen päättäminen

Perustelut

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 2017.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.