Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 3.11.2021 ja toimitettu samana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua).

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että paikalla nimenhuudon aikana oli 13 varsinaista valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua.

Merkittiin kokoustauko klo 17:07 - 18:30 varsinaisten kokousasioiden osalta ja kuultiin toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettulan esitys Tunturi-Lappi ry:n kehityksestä ja kansalaisliike/ Minna Näkkäläjärven esitys kaivostoiminnasta ja sen vaikutuksista Käsivarren alueen herkkään luontoon.

Merkittiin, että Elli-Maria Kultima saapui klo 17:10 kokoustauon jo alettua ja että  hän poistui klo 18:30 ennen kokoustauon jälkeistä nimenhuutoa.

Kokoustauon jälkeen merkittiin uusi nimenhuuto, jolloin paikalla olivat samat valtuutetut ja viranhaltijat kuin mitä oli varsinaisen nimenhuudonkin aikana.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.