Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Vuosien 2021-2023 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen

ENODno-2020-95

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2021–2023.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.  

Viime vuosina on annettu sitova talousarvioraami hyvissä ajoin alkukesästä, mikä on nähty hyvänä toimialojen talousarviovalmistelun kannalta. TA ja TS:n valmistelussa on edellytetty, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset ja kuntastrategia. 

Vuoden 2021 talousarvioraamivalmistelua on tehty mm.  huomioitu kuntatalouden kehitysnäkymät (Kuntaliitto ja VM), tarkasteltu kahden edellisvuoden tilinpäätöksiä, vuoden 2020 talousarviota ja tämänhetkistä toteutumaa sekä päivitettyjä (4/2020) kunnan talouden painelaskelmia.

Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Uuden kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten sovittelu ei ole toistaiseksi johtanut ratkaisuun. 

Huhtikuun kuntakonsernin kehittämispajassa ja vastuuviranhaltijapalaverissa on käynnistetty talousarvioraamin valmistelu. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt ta-raamin.

Talousarvioraamiluonnos on oheismateriaalina. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion laatimisohjeet myöhemmin.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset merkittävät.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioraamin 2021-23 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioraamin 2021-23 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioraamin 2021-23 toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 

Merkitään, että Birgitta Eira jätti päätöksen eriävän mielipiteen suullisena. 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja selvitti talousarvioraamin keskeisen sisällön. Hallintojohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö ja kehitysjohtaja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. 

Keskustelun kuluessa Birgitta Eira esitti, että sosiaalitoimen raami vuonna 2021 olisi  3,4 milj. euroa ja vastaavasti poistetaan hallinnosta sekä kehittämisestä ja elinvoimasta. 
Puheenjohtaja totesi,että esitys on rauennut, koska sitä ei ole kannatettu. 

Valmistelija

Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2023.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valtuusto on antanut talousarvioraamin 27.5.2020. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa edellytetään, että suunnitelmavuosien budjetointi tulee tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyy vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän.

Talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon mm. toiminnalliset muutokset ja kuntastrategia. 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Laadintaohje on oheismateriaalina. 

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion ja –suunnitelman laadintaohjeen toimialoille, lautakunnille ja kunnan tytäryhtiöille.

Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta talousarviovuoden ja -suunnitelmavuosien budjetoinnin tehtäväksi sillä tarkkuudella, kun se on mahdollista. 

Lautakuntien tulee toimittaa talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä 27.9.2019 mennessä.

Kunnanhallitus päättää, että em. asiakirjoihin voidaan tehdä tarkennuksia virkatyönä. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja selvitti ohjeen pääsisällön. 

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi
Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi
Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi
Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Toimialoilta on pyydetty alustavia esityksiä investoinneista vuosille 2021-23 toukokuussa ja toistamiseen 21.8.2020 mennessä. Vastuuviranhaltijat käsittelivät investointeja 27.8.2020 talousarvion ja –suunnitelman  suunnitteluseminaarissa. Kuntakonsernin kehittämispaja käsittelee asiaa syyskuussa. Lautakunnat ja vaikuttajaelimet antavat lausuntonsa suunnitelmaan syyskuussa.

Investointisuunnitelmaluonnos esitellään kokouksessa.

Yritysvaikutuksen arvionti
Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy kunnanjohtajan alustuksen pohjalta evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä ja aikataulutuksesta sekä toimittaa investointisuunnitelmaluonnoksen lausunnoille lautakunnille ja vaikuttajaelimille. 

Päätös

Kunnanhallitus kävi kunnanjohtajan alustuksen pohjalta evästyskeskustelun investointisuunnitelman sisällöstä ja aikataulutuksesta sekä toimittaa investointisuunnitelmaluonnoksen lausunnoille lautakunnille ja vaikuttajaelimille. Luonnokseen lisätään Karesuvannon monitoimitalon suunnitteluun ml. tarvekartoitukseen määräraha.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja kävi läpi investointisuunnitelmaluonnoksen.
Kunnanhallitus piti tauon klo 14.55-15.03, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.

Keskustelussa todettiin, että luonnokseen lisätään Karesuvannon monitoimitalon suunnitteluun ml. tarvekartoitukseen määräraha.

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma etenee hyväksytyn toiminnan ja talouden  suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin mukaisesti. Investointisuunnitelmaluonnos on esitelty kunnanhallituksessa 4.9.2020. Talousarvion ja –suunnitelman keskeinen sisältö ja valmistelutilanne selvitetään kokouksessa. Kuntakonsernin kehittämispaja on käsittellyt asiaa 17.9.2020 sekä talousarvion raamin valmistelun yhteydessä keväällä 2020.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa huomioitavista asioista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja selvitti talousarvion ja -suunnitelman keskeistä sisältöä ja valmistelutilannetta. 

Valmistelija

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta. Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Elinvoimakunnan lausunto erillisessä muistiossa.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kimmo Lämsä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15.52.

Helinä Hautamäki poistui kokouksesta klo 15.51.

Jenni Peteri valittiin pöytäkirjantarkastajaksi pykälissä 100, 101, 102.

Valmistelija

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta. Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023.

Päätös

Hyvinvointilautakunta lausuu investointiluonnokseen vuosille 2021-23 seuraavaa:

-Hyvinvointilautakunta esittää, että Hetan hyvinvointikeskuksen/monitoimitalon suunnittelua jatketaan ja investoinnit ( (0,1 milj euroa ja 4 milj. euroa) sisällytetään vuosien 2021-2023 investointisuunnitelmaan.

-Hyvinvointilautakunta esittää, että sähköisen asiakastietojärjestelmän hankinta (80 000 e)  ikääntyneiden palveluihin/vanhustenhuoltoon sisällytetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan

-Hyvinvointilautakunta esittää, että investointisuunnitelmaan lisätään uutena kohteena vuosille 2021-2023 kotiseutumuseon kattoremonttia varten  22 000 euroa. 

-Hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä Kilpisjärven monitoimitalon aitaa ja esittää, että investointi (30 000 euroa) sisällytetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli investointisuunnitelman vuosille 2021-23. Hyvinvointilautakunta keskusteli investointisuunnitelmaluonnoksesta.Lautakunnan puheenjohtaja esitti, että investointisuunnitelmaan lisätään kotiseutumuseon kattoremontti. Alpo Peltovuoma kannatti esitystä.

 

 

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olen-naisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanottaminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa taikka merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus merkittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan talousarvioesitykseen annetut kuntalaisten palautteet sekä käy evästyskeskustelua talousarviosta ml. investointisuunnitelmaluonnos.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat