Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

ENODno-2020-260

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Sodankylän perusturvalautakunta on esittänyt 19.8.2020 § 95 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkunnille yhteistoimintasopimuksen muuttamista seuraavasti:

Sopimuksen kappaleen 7 teksti "Kuntien maksuosuudet määräytyvät aluksi pelastuslaitoksen mallin mukaisesti, puolet asukasluvun mukaan ja 50 % talousarvion/tilinpäätöstietojen mukaan."  muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
"Kustannusjaon perusteena on eläinlääkintähuollon osalta talousarvio. Terveysvalvonnan osalta kustannusjakoperusteena 50 % talousarvio ja 50 % valvontakohteiden lukumäärä. Valvontakohteiden lukumäärä tarkistetaan vuosittain. Edellä mainitun perusteella määräytyvät kuntien maksuosuudet."

Kustannusten jakautuminen kuntien kesken on tähän asti tarkistettu vuosittain asukasluvun perusteella. Muutoksen myötä kustannukset tulevat jakaantumaan sen mukaan kuinka paljon palveluja kunkin kunnan alueella tuotetaan.

Kustannusten jakautuminen tarkistetaan vuosittain asukasluvun perusteella. Nykyisen kustannusjakomallin mukaisesti maksuosuudet jakaantuvat v. 2020 seuraavasti:
Kittilä 32,78 % (asukasluku 6 453)
Sodankylä 40,03 % (asukasluku 8 303)
Muonio 14,46 % (asukasluku 2 308)
Enontekiö 12,73 % (asukasluku 1 838)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kunnan asukasluku kuvaa nykyisellään huonosti ympäristöterveydenhuollon työn määrää kunkin kunnan alueella ja työn jakautumista kuntien kesken, johtuen eroista kuntien elinkeinorakenteissa.

Suoriteperusteisuuden sijaan kustannusjakoperusteita esitetään muutettavaksi siten, että ne jakautuvat sen mukaan kuinka paljon palveluja kunkin kunnan alueella tuotetaan. Terveysvalvonnan osalta maksuosuudet jakaantuisivat vuodesta 2021 lukien siten, että kustannuksista 50 % muodostuu talousarvion mukaan ja 50 % valvontakohteiden lukumäärän mukaan. Eläinlääkinnän osalta maksuosuudet määräytyisivät vain talousarvion perusteella.

Ehdotetun kustannusjakomallin maksuosuudet olisivat jakaantuneet seuraavasti:
Kittilä 32,720 % (terveysvalvonta 40,36 % ja eläinlääkintä 29,23 %)
Sodankylä 34,550 % (terveysvalvonta 30,38 % ja eläinlääkintä 35,39 %)
Muonio 16,685 % (terveysvalvonta 13,90 % ja eläinlääkintä 18,43 %)
Enontekiö 16,045 % (terveysvalvonta 15,35 % ja eläinlääkintä 16,95 %)

Maksuosuuksien muutosta selittää osaltaan eläinlääkäriresurssit: Sodankylässä on kaksi kunnaneläinlääkäriä, Kittilässä 1,3 ja Muonio-Enontekiö -alueella 2. Eläinlääkärit tekevät työtä lähes täysin niiden kuntien alueella, joissa vastaanotot sijaitsevat, minkä vuoksi eläinlääkinnän kustannukset ovat kuntakohtaiset eikä asukasluku määritä työn jakautumista. Ainoastaan lyhytaikaisissa akuuttipotilastyön sijaistuksissa työalue on laajempi ja päivystysaikana koko yhteistoiminta-alue.

Muutosta selittää myös terveystarkastajien työn jakautuminen kuntien kesken valvontakohteiden lukumäärän mukaisesti (vuoden 2020 kohdemäärät); Sodankylä 203, Kittilä 291, Muonio 105 ja Enontekiö 125. Terveysvalvonnan osalta valvontakohteiden määrä kuvaa asukaslukua huomattavan paljon paremmin kunnan alueella tarvittavaa työpanosta. Terveystarkastajat toimivat koko yhteistoiminta-alueella.

Kokouksessa nähtävillä ote Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksestä 10.9.2020 § 61, jonka liitteinä yhteistoimintasopimus, yhteistoiminta-alueen laskutus 2020 ja valvontakohteiden lukumäärä.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä muutoksen maksuosuuksien määräytymisestä Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien yhteistoimintasopimukseen siten, että jatkossa kustannukset jakautuvat asukasluvun sijaan jatkossa palvelujen käytön mukaan kullekin kunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Taru Mäkitalo esitti, että tätä ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu.

Tiedoksi

Sodankylän kunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat