Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Osallistuminen Työhyvinvointia saamelaisalueella hankkeeseen

ENODno-2020-254

Valmistelija

 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Työhyvinvointi saamelaisalueella –hankkeen (1.1.2021 - 31.12.2022) toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta. Päärahoittajan Euroopan sosiaalirahaston lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta. Hankkeen tavoitteena on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Utsjoen sekä Enontekiön kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääminen. Työhyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti kokemus autonomiasta tai itsemääräämisestä eli työntekijä tulisi pystyä osallistumaan itseä tai omaa työtänsä koskeviin päätöksiin. Toinen tärkeä näkökulma on hallinnan tunne eli työntekijällä tulisi olla työtehtävään vaadittava osaaminen. Tämä kompetenssin kokemus voi olla puutteellista esimerkiksi uudessa työtehtävässä tai monikulttuurisessa työyhteisössä, esimerkiksi saamelaisalueella.

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan sekä saamelaisten kotiseutualueella on kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. Lisäksi saamen kielilain (1086/2003) tavoitteena on edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota. Tästä huolimatta esimerkiksi saamenkielisiä ja saamelaisten kulttuurinmukaisia työhyvinvointipalveluja ei ole vielä juurikaan saatavilla Suomessa. Alueellinen työhyvinvoinnin lisääntyminen vaatii vahvaa työyhteisö- ja johtamistaitojen kehittämistä. Hankkeen tarkoituksena on vastata näiden taitojen parantumiseen kehittämällä Saamelaisten kulttuurinmukaista työhyvinvointimallia ja pilotoida tätä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Hankkeen tarkoituksena on vastata myös kuntien akuuttiin tarpeeseen, jossa varmistetaan ja kehitetään kuntien toimintakykyä tehostaa saamenkielisten palveluiden saatavuutta. Hankkeessa toteutetaan mm. selvitys Utsjoen ja Enontekiön kuntien saamenkielisen palvelutarjonnan tilanteesta ja työvoiman saatavuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeessa laaditan ajankohtainen ja helposti sisäistettävä perehdytysmateriaali (esim. pelillistetty), saamelaisalueen ulkopuolelta tuleville työntekijöille sekä kuntaan muuttaville asukkaille, jonka avulla tutustutaan saamelaiskulttuuriin ja toimintaympäristöön.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että työntekijöillä olisi vahvaa resilienssiä eli psykologista joustavuutta. Keväällä 2020 hallituksen asettaman poikkeustilan takia tätä joustavuutta on vaadittu työntekijöiltä entistä enemmän. Etä- ja monimuotoisen työskentelyn (joka oli jo ennestäänkin yleistä saamelaisalueella pitkien välimatkojen vuoksi) roolin kasvu on tarkoittanut myös henkilöstön kokeman työkuormituksen lisääntymistä esimerkiksi siksi, että työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on käynyt yhä hankalammaksi. Kuormituksen vaikutusten lieventämiseen tarvitaan erilaisia kulttuurilähtöisiä työvälineitä. Tähän hanke vastaa laatimalla koulutuspaketteja, joissa korostuu hyvien työyhteisötaitojen malli saamelaisalueella sekä toimintamallien vahvistaminen.

Henkilöstöjohtamisen ja -työn kehittäminen saamelaisalueen kunnissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmista    

 • Kuntien toimintakyvyn varmistaminen ja kehittäminen saamenkielisten palveluiden saatavuuden näkökulmasta:

- Tehdään selvitys Utsjoen ja Enontekiön kuntien saamenkielisen palvelutarjonnan tilanteesta ja työvoiman saatavuudesta nyt ja tulevaisuudessa.

- Kehitetään a) saamenkielisen henkilöstön rekrytointikäytäntöjä (ml. yhteiset työtekijät, yrittäjyys, oppisopimuskoulutukset) sekä 2) yhdessä SAKK:n kanssa uudenlaisen ”etsivä ja ohjaava rekrytointi” toimintamallia työvoiman saamiseksi ja kouluttamiseksi.  

 • Kuntien monikulttuurisuuteen liittyvän osaamisen, ennakoinnin ja toimintamallien kehittäminen: 

- Toteutetaan koulutuksia ja työpajoja mm. seuraavista teemoista: henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointijohtaminen, palvelumuotoilu sekä niiden osana saamelaisten työhyvinvointi ja saamenkielisten palveluiden tuottaminen. Jalkautetaan opit käytäntöön. Sisältää kaikille yhteisiä osuuksia sekä kuntien ja niiden työyhteisöjen omia osuuksia.  

 • Vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen kehittäminen:

- koulutuksia, työnohjausta, toimintamallit organisaatioihin. Sisältää kaikille yhteisiä osuuksia sekä kuntien ja niiden työyhteisöjen omia osuuksia.  

 • Rekrytoinnin ja perehdyttämisen erityispiirteet saamelaisalueella:

- koulutuksia, työpajoja yms. joissa otetaan käyttöön hankkeessa tuotettu perehdyttämisaineisto sekä kehitetään sen pohjalta organisaatioiden ja työyksiköiden omia käytänteitä.   

 • Hankkeen tulosten jalkauttaminen kuntien toimintaan, johtamiseen ja prosesseihin.  

Toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä sekä hankehenkilöstön että kuntien johtoryhmien / työryhmien kanssa. Projektityöntekijä on vahvasti mukana toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tuoden siihen mukaan kuntanäkökulman ja erityispiirteet. Vastaa Utsjoen kunnan (osatoteuttaja) osalta hankeraportoinnista, maksatusten tekemisestä, asiantuntijoiden hankinnoista sekä osaltaan hankkeen tiedottamisesta (erityisesti kuntien sisäinen tiedottaminen yhdessä kuntien tiedottajien kanssa).

Rahoitus

Hankkeeseen rekrytoidaan projektityöntekijä. Enontekiön kunta toimii hankkeen rahoittajana ja ostaa 50% hankkeen projektityöntekijän työpanoksesta. Projektityöntekijän työpanoksesta Enontekiön ja Utsjoen kunnat laativat keskinäisen palvelunostosopimuksen, jossa sopivat tarkemmin projektityöntekijän työpanoksen käytöstä.

Rahoitettava osuus on n 10 000 euroa vuodessa ja hankkeen kokonaiskustannukset Enontekiön kunnan osalta ovat noin 20 000 euroa hankkeen 1.1.2021 – 31.12.2022 keston ajalta. Hankerahoitus vuodelle 2021 katetaan vuoden 2021 budjetista siten, että vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan budjetissa oleva lumen ja jäänveistotapahtuma perutaan ja siihen suunnitellut kustannukset 6800 euroa kohdennetaan hankkeeseen sekä lisäksi elinvoiman palvelualue rahoittaa loppuosan 3200 euroa Saami Ski Race tapahtuman budjetista. Vuoden 2022 kustannukset (10 000 euroa) suunnitellaan vuoden 2022 tarkemmassa suunnittelussa syksyllä 2021.

Enontekiön kunta on allekirjoittanut hankkeen aiesopimuksen ehdollisena (Enontekiön kunta osallistuu hankkeeseen mikäli kunnanhallitus hyväksyy sen).

Kustannukset

Asiantuntijakustannukset (sisältäen asiantuntijoiden mahdolliset matkakustannukset): Käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita mm. saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvän perehdyttämisaineiston kehittämisessä (esimerkiksi pelillistäminen), kuntien palvelumuotoiluosaamisen vahvistamisessa sekä monikulttuurisen työyhteisön johtamis-, työyhteisö- ja vuorovaikutustaidoissa.

Muut kustannukset; hankkeen tiedottamisesta ja markkinoinnista aiheutuvat kustannukset; koulutusten, työpajojen yms. kohderyhmälle järjestettävien tilaisuuksien pienhankinnat ja tarjoilut; mahdolliset lisenssit ja muut käyttökustannukset etäkoulutuksiin ja kokeiluihin liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnahallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu Työhyvinvointia saamelaisalueella hankkeeseen 1.1.2021 - 31.12.2022 ajalla. Enontekiön kunta toimii hankkeen rahoittajana ja ostaa 50% hankkeen projektityöntekijän työpanoksesta (kuntarahoitusosuus 20% hankkeen kokonaiskustannuksista yhteensä 20 000 euroa / 2 vuotta / kunta).

Projektityöntekijän työpanoksesta Enontekiön ja Utsjoen kunnat laativat keskinäisen sopimuksen, jossa sopivat tarkemmin projektityöntekijän työpanoksen (50%/kunta) käytöstä.

Hankerahoitus vuodelle 2021 katetaan vuoden 2021 budjetista siten, että vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan budjetissa oleva lumen ja jäänveistotapahtuma perutaan ja siihen suunnitellut kustannukset 6800 euroa kohdennetaan hankkeeseen sekä lisäksi elinvoiman palvelualue rahoittaa loppuosan 3200 euroa Saami Ski Race tapahtuman budjetista.

Vuoden 2022 kustannukset (10 000 euroa) suunnitellaan vuoden 2022 tarkemmassa suunnittelussa syksyllä 2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Janne Näkkäläjärvi

Kokouskäsittely

Janne Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen sekä ilmoitti poistuvansa kokouksesta kokonaan.  

Henkilöstöjohtaja oli paikalla selvittämässä asiaa klo 21.14- 21.24.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää kuultavaksi Janne Näkkäläjärven, minkä jälkeen hän ilmoitti poistuvansa kokouksesta kokonaan. 

 

Tiedoksi

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Utsjoen kunta, Henkilöstöjohtaja Hallintojohtaja Kehitysjohtaja Taloushallinto Palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat