Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä päättäminen/Toimivallan siirtäminen

ENODno-2020-88

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta.

Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön kaupassa seuraavien edellytysten täyttyessä:
- Myydyn alueen pinta-ala on yli 5.000 m2 (EOL 5 §)
- Etuosto-oikeutta käytetään maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista tai virkistys- ja suojelutarkoituksia varten (EOL 1 §).
- Ostaja ei ole myyjän puoliso eikä henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, eikä tällaisen henkilön puoliso (EOL 5 §).
- Ostajana ei ole valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos (EOL 5 §).
- Myynti ei tapahdu pakkohuutokaupalla (EOL 5 §).
- Etuosto-oikeuden käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot ja muut olosuhteet, ei ole pidettävä kohtuuttomana (EOL 5 §).

Kunnan etuosto-oikeus on mahdollista etuostolain edellytysten täyttyessä. Edellytysten täyttyminen on melko harvinaista.  

Hallintosäännössä 19 §:ssä on määritelty kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta seuraavasti:
"Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa
vastata
2. kiinteän omaisuuden ostamisesta”

Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 24 §:n nojalla seuraavasti:
"Toimivallan edelleen siirtäminen
Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on lainsäädännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen käytettäväksi."

Päätösvaltaa kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä käyttää em. perusteella kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi delegoida päätöksen tekemisen. 

Etuosto-oikeudesta päättäminen olisi perusteltua delegoida maankäyttöinsinöörille. Viranhaltijapäätökset tulevat kunnanhallitukseen tiedoksi.  

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanahallitus päättää siirtää etuosto-oikeudesta päättämisen maankäyttöinsinöörille. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat