Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti  Elina Rousu-Karsen ja Taru Mäkitalo. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun käsiteltäisiin kolmantena asiana ja kunnan ICT-palveluiden ulkoistus neljäntenä asiana, mikä  hyväksyttiin yksimielisesti.           . 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että koska on ensimmäinen kunnanhallituksen CaseM-järjestelmällä pidettävä kokous niin paikalla on teknisenä avustajana hallintosuunnittelija Hannele Kumpulainen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Elina Rousu-Karlsenia ja Taru Mäkitaloa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti, että selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun käsiteltäisiin kolmantena asiana toisen valmistelijan aikatauluista johtuen ja kunnan ICT-palveluiden ulkoistus neljäntenä asiana, koska yhtiöiden edustajat on pyydetty kokouksen alkuun, mikä  hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat