Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021

ENODno-2020-246

Valmistelija

  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
  • Pia Korva, Vastaava toimistosihteeri, pia.korva@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a § mukaan kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Kiinteistöverolain 11 § mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

 Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan
- tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö
- erottamaton määräala ja
- varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat.

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2021 ovat seuraavat:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %
- Vakituisen asunnonrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 1,00 %
- Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin 2,00 – 6,00 %
- Yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00-2,00 %
- Voimalaitosten veroprosentin välille 0,93-3,10 %.

Enontekiön kunnan vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00%
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %

Tuloveroprosentti on vuonna 2020 ollut 21,25.

Ennakkoarvion mukaan vuonna 2020 verotulot olisivat yhteensä 6,330 milj. euroa, josta - kunnallisveroa kertyy arviolta 5,050 milj. euroa, - maksuunpantua kiinteistöveroa 0,830 milj. euroa, - yhteisöveroa 0,450 milj. euroa.

Verotulokertymä vuodelle 2021 on arvioitu talousarvioesitykseen kuntaliiton veroennuste-kehikon pohjalta. Veroennustekehikon perustana toimii Verohallinnon verotilasto eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi ennusteessa on tarkasteltu Verohallinnon tilityserittelyjä ja Verohallinnon ennakkotietoja. Yhteisöveroa koskevat tiedot on saatu maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä ja kiinteistöveron pohjana ovat Verohallinnon kiinteistötiedot.

Kiinteistöveroehdotuksessa vuodelle 2020 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt on vapautettu kiinteistöverosta kokonaan, voimalaitosten kiinteistöveroaste määritellään yleisen kiinteistöveroasteen alarajan mukaan, samoin kuin valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueidenkin veroaste. Valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden veroaste määritellään erikseen, vaikka ne verottajan tulkinnan mukaan luetaan muun maatilatalouden maaksi ja ovat siten verotusarvoltaan nollan arvoisia. Tulkinnan mahdollisesti muuttuessa on kuitenkin hyvä, että veroaste on määritetty.

Vuoden 2021 talousarvioehdotus on laadittu samalla tuloveroprosentilla ja kiinteistöveroprosenteilla kuin vuonna 2020.

Kunnallisverojen määräksi vuodelle 2021 on talousarvioehdotuksessa arvioitu 5,150 euroa.

Kiinteistöverokertymäksi vuodelle 2021 on arvioitu 0,830 milj. euroa ja yhteisöveron tuotoksi 0,50 milj. euroa. Näin ollen kunnan verotulokertymäarvio vuodelle 2021 on 6,480 milj. euroa.

Kunnan tuloveroprosentin muutos 0,25 % -yksiköllä lisäisi tuloverojen määrää n. 60 000 euroa. Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on v. 2020 21,17 ja koko maan 19,97.

Yritysvaikutusten arviointi
Vaikutukset myönteiset

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi hyväksytään 21,25 %.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi hyväksytään seuraavat:
- yleinen kiinteistövero 1,05 %
- vakituisten asuntojen vero 0,55 %
- muun kuin vakituisen asuinrakennuksen vero 1,15 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero 3,00 %
- voimalaitoksen vero 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön maapohjan ja rakennusten vero 0,00 %
- valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden vero 0,93 %

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tuloveroprosentiksi hyväksytään 21,25 %.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi hyväksytään seuraavat:
- yleinen kiinteistövero 1,05 %
- vakituisten asuntojen vero 0,55 %
- muun kuin vakituisen asuinrakennuksen vero 1,15 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero 3,00 %
- voimalaitoksen vero 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön maapohjan ja rakennusten vero 0,00 %
- valtion omistamien suojelu- ja erämaa-alueiden vero 0,93 %

Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat