Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Jäsenen valinta vanhusneuvostoon

ENODno-2020-256

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallitukselle on 28.10.2020 saapunut alla oleva kirja.
Esitys Enontekiön kunnanhallitukselle

Me allekirjoittaneet pyydämme täten ystävällisesti, että KH korjaisi valintansa Vanhusneuvoston jäsenestä.

Perustelut   /   Vanhusneuvostossa  on jo kaksi valtuutettua , lisäksi että Vanhusneuvostossa on oltava yksi saamenkielisen paikka ja varaedustajan paikka pidettävä saamenkielisellä.

Esitämme / Marja Näkkälä varsinaiseksi jäseneksi (nyt varalla)
Marjan varajäseneksi / Rauna Laukka
He molemmat ovat antaneet suostumuksensa ja ovat tulossa mielellään Vanhusneuvoston jäseneksi.

Enontekiöllä 28.10 .2020 

Outi Kurkela  / Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Ulla-Maija Syväjärvi  /  Varapuheenjohtaja

Ulla Keinovaara on ilmoittanut suostuvansa siihen, että hän luopuu vanhusneuvoston jäsenyydestä em. kirjeen perusteella.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitse hyväksyen tiedoksi Ulla Keinovaaran suostumuksen luopua vanhusneuvoston jäsenyydestä selostusosassa olevan mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenen vanhusneuvostoon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi vanhusneuvostoon Marja Näkkälän ja varalle Rauna Laukan. 

Kokouskäsittely

Janne Näkkäläjärvi esitti valittavaksi jäseneksi Marja Näkkälää, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. 
Jaakko Alamattila esitti varalle Rauna Laukkaa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Ulla Keinovaara, vanhusneuvosto, luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat