Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Evästyskeskustelu Kilpisjärven yleiskaavasta

ENODno-2020-218

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven yleiskaava on kuulutettu vireille 7.3.2012 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.9. - 30.9.2012. Yleiskaavasta on järjestetty lisäksi yleisötilaisuuksia Kilpisjärvellä, viimeksi 28.8.2019. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta yleiskaavaan on tehty muutoksia ja nyt yleiskaava on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Tämän keskustelun tarkoituksena on esitellä kaavaehdotus ja antaa kunnanhallitukselle mahdollisuus tutustua kaavan sisältöön ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville.  

 

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat