Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Enontekiön kunnan tonttien hinnat ja luovutusehdot sekä varausperiaatteet

ENODno-2020-176

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Enontekiön kunnan tonttien hinnat ja luovutusehdot on määrätty alue kerrallaan kaavan vahvistamisen yhteydessä. Kaikkien kunnan omistamien tonttien osalta tonttien myyntihinnat on tarkistettu viimeksi vuonna 1991 ja joillakin alueilla tonttien myyntihinta perustuu edelleen tähän kunnanvaltuuston päätökseen vuodelta 1991. Tonttien luovutushinnoista on aiemmin päätetty kunnanvaltuustossa ainakin seuraavissa pykälissä: Kvalt 20.5.2011 § 13 (Kilpisjärvi), Kvalt 20.5.2011 § 15 (Hetta), Kvalt 18.7.2005 § 58 (Luomaanjärvi), Kvalt 11.7.2003 § 40 (Kilpisjärvi), Kvalt 7.7.1999 § 42 (markan tontit) ja Kvalt 12.12.1991 § 116 (kaikki tontit). Luovutusehdot myös vaihtelevat alueittain ja niitä olisi hyvä yhtenäistää. Tilanteen selkeyttämiseksi olisi syytä tehdä päätös kaikkien kunnan omistamien, myyntikelpoisten tonttien hinnoista ja luovutusehdoista. Jatkossa hinnat ja luovutusehdot olisi myös hyvä tarkistaa säännöllisesti esim. viiden vuoden välein, koska yleinen hintataso voi muuttua. Valmistuvien asemakaava-alueiden hinnoittelu vahvistetaan kaavojen saatua lainvoiman tai muutoin luovutuksia valmisteltaessa ja ennen tonttien luovutusta.

Kaikkien tonttien hinnat on koottu liitteenä olevaan taulukkoon. Hinnat jätetään vanhoilla alueilla pääosin ennalleen, uudet hinnat vahvistetaan Hetassa Riekontien päässä olevalle RA tontille, suurimmalle osalle Luomaanjärven tonteista ja Kilpisjärven liiketonteille (KL ja K-LL). Uudet hinnat vahvistetaan myös Karesuvantoon, Palojoensuuhun ja Peltovuomaan palstoitussuunnitelmien mukaisille pientalo- ja teollisuustonteille.

Enontekiön kunta on tilannut hinnoittelun tueksi arvioinnin Kilpisjärven liike- ja matkailutonttien markkina-arvosta sekä yleispiirteisemmän katsauksen Pohjois-Lapin tonttimarkkinasta. Kilpisjärven matkailutonttien myyntihinnat ovat arvion mukaan keskimäärin 15 % alle tonttien markkina-arvon. Näiden osalta hinnat jätetään ennalleen. Korttelin 11 liiketontti on markkina-arvoon nähden hinnoiteltu korkealle ja sen hintaa alennetaan markkina-arvon mukaiseksi.

Enontekiön kunta on päättänyt omakotitonttien myynnistä markalla Luomaanjärven, Karesuvannon, Palojoensuun ja Peltovuoman alueella vuonna 1999. Kauppahintana on käytännössä ollut muu kunnallistekninen kustannus, alueesta riippuen 500 - 2400 euroa. Alennuskampanjasta huolimatta tonttien menekki on ollut vähäistä. Näille tonteille olisi syytä asettaa selkeät hinnat. Vähäisen kysynnän vuoksi jatketaan edullista hinnoittelua ja esitetään tonttien hinnaksi Luomaanjärvellä 2000 euroa ja Karesuvannossa, Palojoensuussa ja Peltovuomassa 1000 euroa.

Luomaanjärven loma-asuntotontit ovat suhteessa alueen omakotitontteihin korkeasti hinnoiteltuja. Esitetään, että näiden tonttien hintoja alennetaan tasosta 5 euroa/m² tasoon 3 - 4 euroa/m². Luomaanjärven teollisuustonttien hinnat ovat vuodelta 1991 ja euroiksi muutettuna 2,6 euroa/m². Hinta on markkinakatsauksen mukaan markkinaehtoinen, mutta esitetään tästä huolimatta hintojen alentamista tasoon 1,3 euroa/m². Teollisuustonttien hinnoittelussa on kuntien välillä suurta vaihtelua, mutta elinkeinopoliittisista syistä monet kunnat myyvät tontteja alle markkinahinnan.

Vesi- ja viemäriverkostoon liittymismaksuna käytetään kulloinkin voimassa olevia hintoja. Varausmaksuksi esitetään kiinteitä hintoja; omakotitonteille ja loma-asuntotonteille 300 euroa, rivitalotonteille 500 euroa ja muille tonteille 1000 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tonttien luovutusehdot

Tonttien luovutusehtoja yhtenäistetään rakentamisvelvoitteen ja sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuvien sanktioiden osalta. Omakoti- ja rivitalotonttien sekä loma-asuntojen tonttien (kaavamerkinnät AO, AP, AR ja RA) osalta rakentamisvelvoitteeksi asetetaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen rakentaminen kolmen vuoden kuluessa kaupan allekirjoituksesta ja poistetaan käytöstä joillakin alueilla käytetty velvoite rakentaa tontin kerrosalasta määrätty määrä, esim. 80 %.

Yritys- ja liiketonttien sekä matkailupalvelujen tonttien (kaavamerkinnät T, KL, RM jne.) osalta velvoitetaan edelleen rakentamaan tontin kerrosalasta määrätty määrä, esim. 80 % kolmen vuoden kuluessa kaupan allekirjoituksesta. Tässä voidaan kuitenkin käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Sopimusehtojen rikkomisesta aiheutuvat sanktiot muutetaan kauppakirjoissa muotoon ”Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan kuluttua umpeen ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona kauppahinnan määrän kaksinkertaisena. Myyjä voi vapauttaa ostajan joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitettujen sopimussakkojen suorittamisesta.”

Poistetaan käytöstä sanktio, jossa tontti palautetaan kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa. Kunnalle jää kuitenkin mahdollisuus tehdä Maankäyttö ja rakennuslain 97 §:n mukainen rakentamiskehotukseen perustuva lunastus. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisia ja rakentamattomana edelleen luovutuksia ryhdytään myös valvomaan aiempaa tarkemmin.

Luovutusehtoihin lisätään myös ympäristönsuojelulain 139 §:n mukainen selonteko ja maininta, ettei kiinteistökaupan yhteydessä myydä irtaimistoa.

Kuntaliiton mukaan tonttien vuokrauksessa yleisimmin käytetty vuotuinen vuokra on 4-6 % tontin arvosta ja vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Enontekiöllä vuosivuokra on ollut 8 % myyntihinnasta (Kvalt 12.12.1991 § 116). Tämä olisi tarpeen muuttaa kuntaliiton suosituksen mukaiseksi, jolloin tontin vuokraamisesta tulisi houkuttelevampi vaihtoehto. Esitetään Enontekiön kunnan vuokraamilla tonteilla vuosivuokraksi 6 % myyntihinnasta ja vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin.

Asuintonttien osalta vuokra-aika on ollut pääsääntöisesti 25 vuotta. Lain mukaan asuintonttien vuokra-aika pitää olla vähintään kolmekymmentä vuotta, mikäli vuokra-alue on varustettava pääsiallisesti vuokramiehen rakennettavilla rakennuksilla (Maanvuokralaki 52 §). Esitetään, että asumiskäyttöön tarkoitetuilla tonteilla maanvuokrasopimukset tehdään jatkossa kolmeksikymmeneksi vuodeksi, muiden tonttien kohdalla voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa. Maanvuokrasopimuksissa sopimussakkona peritään vuokran määrä kolminkertaisena jokaiselta määräajan ylittävältä vuokrakaudelta, siihen saakka kunnes rakentamisvelvoite on täytetty.

Asuintonttien kauppakirjamalli ja maanvuokrasopimusmalli oheismateriaalina.

Varausehdot

Enontekiön kunta luovuttaa hakemuksesta omistamansa tontin rakentajalle noudattaen näitä tontinvarausehtoja. Rakentajan tulee tehdä tonttia koskeva kirjallinen varaushakemus.

Uudet tontit voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun. Yleisen haun jälkeen vapaaksi jääneet tontit ovat haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella.

Jatkuvassa haussa olevat tontit varataan ensimmäiselle hakijalle. Enontekiön kunnalla ja asiasta vastaavalla virkamiehellä on oikeus erityisestä syystä jättää varaus hyväksymättä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi, ettei varaajalla ole aikomusta tai mahdollisuutta selvitä rakentamisvelvoitteesta.

Tontti varataan rakentajalle varaussopimuksella, joka sisältää määräykset varausehdoista. Varaussopimusmalli oheismateriaalina.

Tonttivaraukset ovat voimassa enintään vuoden ja varauksesta peritään hinnaston mukaiset maksut. Varausta voidaan varaajan pyynnöstä jatkaa erityisistä syistä vuodella, jatkoajalta peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Varaussopimuksen perusteella tontin varaajalla on oikeus saada pyydettäessä päätös tontin luovuttamisesta ja kauppakirja tai vuokrasopimus. Varaajan on huolehdittava, että tontin luovutusta pyydetään ennen kuin varausaika on päättynyt.

Liite: Tonttien luovutushinnat taulukko
Oheismateriaali: kartta Enontekiön kunnan myytävistä tonteista, kauppakirjamalli, maanvuokrasopimusmalli ja varaussopimusmalli

Yritysvaikutusten arviointi
Myönteiset vaikutukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat, luovutusehdot ja varausehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutettu päätösehdotus
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää selostuksen ja liitteen mukaiset tonttien hinnat, luovutusehdot ja varausehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Maankäyttöinsinööri oli paikalla selvittämässä asiaa klo 20.12-20.44.

Kunnanjohtaja esitti, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat