Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Edustajien nimeäminen poliittiseen seurantaryhmään, Lapin Sote –rakenneuudistus –hanke

ENODno-2020-233

Valmistelija

  • Raili Vienola, Palvelu- ja asuntosihteeri, raili.vienola@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Lapin sote -rakenneuudistusta tukevaa alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta. Rakenneuudistus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) vapaaehtoinen maakunnan valmistelun aloittaminen, 2) johtamisen ja oh-jauksen kehittäminen ja 3) toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaa-listen välineiden avulla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.12.2021. Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.
Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeelle nimetään yhteinen ohjausryhmä, jonka nimeämistä valmistellaan ja jota koskeva päätös pyritään tekemään Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallituksessa 23.10.2020.
Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallitus keskusteli kokouksessaan 25.9.2020 periaatetasolla hankkeiden ohjauksen järjestämisestä. Keskustelussa käsiteltiin hankejohtajien kuntavierailujen yh-teydessä esitetystä toiveesta nimetä sote -uudistuksen toteutumista seuraava poliittinen seurantaryh-mä. Käydyn periaatekeskustelun johdosta yhtymähallitus antoi tehtäväksi valmistella myös Sote -rakenneuudistus -hankkeelle nimitettävää poliittista seurantaryhmää.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä olisi seurata sote -rakenneuudistushankkeen toteutumista sekä antaa palautetta ohjausryhmälle ja hankehallinnoijalle rakenneuudistus -hankkeen tavoitteiden toteu-tumisesta. Poliittinen seurantaryhmän tehtävänä olisi myös toimia foorumina, jossa keskustellaan sote -maakuntauudistukseen liittyvästä tulevasta valmistelusta sen jälkeen, kun sote -lait on hyväk-sytty eduskunnassa.
Poliittiseen seurantaryhmään pyydetään esittämään edustus kuntien ja muiden organisaatioiden luot-tamus- tai viranhaltijajohdosta. Pääsopijajärjestöjä pyydetään esittämään seurantaryhmään kaksi yhteistä jäsentä ja varajäsentä.

Poliittiseen seurantaryhmään pyydetään esittämään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
- Lapin kunnat: 1 jäsen ja varajäsen / kunta tai kaupunki (yhteensä 21 jäsentä ja varajäsentä)
- Lapin sairaanhoitopiirit: 1 jäsen ja varajäsen molemmista sairaanhoitopiiristä (yhteensä 2 jä-sentä ja varajäsentä)
- Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 1 jäsen ja varajäsen
- Saamelaiskäräjät: 1 jäsen ja varajäsen
- Lapin liitto: 1 jäsen ja varajäsen
- Lapin pelastuslaitos: 1 jäsen ja varajäsen
- Pääsopijajärjestöt: 2 järjestöjen yhteistä jäsentä ja varajäsentä.
Poliittisen seurantaryhmän nimeäminen tehdään Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallituksen kokouksessa 27.11.2020.

Pyydämme teitä toimittamaan uuden esityksen poliittisen seurantaryhmän jäsenistä ja varajäsenistä maanantaihin 16.11.2020, klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteilla:
- Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
- hankejohtaja Mauri Posio: mauri.posio@kolpene.fi

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä poliittiseen seurantaryhmään jäsenen ja varajäsenen. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi poliittiseen seurantaryhmään jäseneksi Seppo Alatörmäsen ja varajäseneksi Birgitta Eiran.

Kokouskäsittely

Jaakko Alamattila esitti jäseneksi Seppo Alatörmäsen ja varajäseneksi Birgitta Eiran, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, hankejohtaja Mauri Posio (valittujen yhteystiedot mukaan), luottamusmieskortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat