Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Talousarvioraami 2023

ENODno-2022-298

Valmistelija

 • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma laaditaan vuosille 2023-2025. 

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioraamin. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Investointiosaan otetaan investoinnit, joiden arvo on vähintään 10 000 euroa (alv 0 %) 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi o taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 30.8.2022. Talousarvion laadintaohjeessa määritellään, että eri toimielinten ym. talousarvion ja –suunnitelman käsittelyn aikataulut ovat seuraavat:

 • Elinvoimalautakunta 18.10.2022
 • Hyvinvointilautakunta 20.10.2022
 • kunnanhallitus 1. käsittely 25.10.2022
 • kunnanhallitus 2. käsittely 29.11.2022
 • Lautakuntien talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 21.10.2022 mennessä. Tarvittaessa kunnanhallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen talousarvioon liittyviä asioita voidaan päivittää/täydentää lautakunnissa.
 • Konserniyhtiöiden talousarvioesitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle 21.10.2022
 • Talousarvio viedään 14.12.2022 valtuustoon hyväksyttäväksi.

Talousarvioon liittyvä valtuustoseminaari järjestetään 26.10.2022.

Hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa muuttaa merkittävästi kuntien talousarviota. Palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille tarkoittaa, että Enontekiön kunnan toimintakate vuoden 2022 talousarvioluvuilla ilman konserniyhtiöitä laskee 16,7 miljoonasta eurosta noin 7,7 miljoonaan euroon. Kuntien tuloveroprosentista leikataan 12.64 %-yksikköä hyvinvointialueen palvelujen rahoittamista varten.

Enontekiön kunnassa on käynnissä organisaatiouudistus. Valtuusto on 7.9.2022 hyväksynyt luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen ja loppuvuoden 2022 aikana uudistetaan myös virasto-organisaatio.

Vielä käynnissä olevan organisaatiouudistuksen vuoksi ei talousarvioraamia voi sitovasti vahvistaa eri toimialoille. Talousarvion laatimiseksi talousarvioraami tulee kuitenkin päättää valtuustossa. Vuoden 2023 talousarvioraamiksi esitetään vuoden 2022 päätettyä talousarviota vähennettynä hyvinvointialueelle siirtyvä osa toiminnasta sekä huomioituna kustannusten nousu noin 2 %.

Ehdotus

Esittelijä

 • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,

 • että vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että  talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 7,8 miljoonaa euroa.
 • edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. 
 • edellyttää konsernin tytäryhtiöiden osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa 21.10.2022 mennessä ja esittelevät ne kunnanhallitukselle 25.10.2022.
 • investointisunnitelma vuodelle 2023 on enintään 5 miljoonaa euroa.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.