Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Otto-oikeuden käyttäminen vt. kunnanjohtajan päätökseen 31.8.2022 § 60

ENODno-2022-257

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, kuitenkin  viimeistään sen ajan kuluessa, josta Kuntalain § 134 tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaisuudessaan hallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi. Nämä eivät ole sidottuja alemman viranomaisen tekemään ratkaisuun. Hallituksella, lautakunnalla tai johtokunnalla on asiaa käsiteltäessä sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut 7.9.2022 käyttävänsä kunnanhallituksen puheenjohtajana otto-oikeutta kunnanjohtajan tekemään viranhaltijapäätökseen ”§ 60 Henkilöstöpäätös: Lisätehtävistä maksettava korvaus/ Rinnevastaava”. 

Perustelut otto oikeuden käyttämiselle:

Kunnanjohtajan 31.8.2022 päätöksen perustelut ovat virheelliset. Perusteluiden mukaan rinnevastaavalle on siirretty osavastuista seuraavista henkilöstöjohtajan tehtäväkokonaisuuksista: AVI:n tarkastuskertomukseen liittyvien tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen, pienhankinnat  ja tehtävien toimenpiteiden käytännön toimien organisointi muun muassa hissitoimittajan kanssa. Lisäksi tehtäviin on kuulunut avustaminen asian valmisteluun liittyen. Em. tehtävät eivät kuulu henkilöstöjohtajan tehtävänkuvaan, vaan ovat ********* olemassa olevan tehtävänkuvan mukaisia.

********* on maksettu, ja edelleen maksetaan, kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen 29.1.2020 mukaisesti Hetta hiihtomaan käytönaikaisen toiminnan henkilöstön johtamisesta sekä hissi- ja turvallisuusvastaavan tehtävistä 200 euroa kuukaudessa. Päätöksen mukaan korvausta maksetaan kunnes kuntaan palkataan liikuntapaikkamestari, jolle Hetta hiihtomaan sekä liikunta- ja leikkipaikkojen ylläpito- ja turvallisuusvastuun johtaminen siirretään.

Hetta hiihtomaan käytönaikaisen toiminnan vastuuseen sisältyvät tehtävät on lueteltu oheisessa päätöksessä.

Kunnanjohtajan päätöksessä  31.8.2022 on myös asiavirhe. ********* tehtävä on ulkoilupaikkojen hoitaja, ei rinnevastaava, kuten päätöksen otsikossa ilmenee.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kumota vt kunnanjohtajan 30.8.2022 tekemän viranhaltijapäätöksen § 60 Lisätehtävistä maksettava korvaus/ Rinnevastaava, koska korvauksen maksamiselle ei ole perusteita.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Ulkoilupaikkojen hoitaja, palkkahallinto.

Liitteet

Oheismateriaali