Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 30.8.2022 § 191

ENODno-2022-263

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi
Birgitta Eira, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kilpistunturi Oy on haluaa ostaa liiketontin Kilpisjärven asemakaava-alueelta.

Tontin tiedot:

  • korttelin 11 rakennuspaikka 1
  • kaavamerkintä KL (Liikerakennusten korttelialue)
  • pinta-ala noin 5376 m²
  • rakennusoikeus 1000 k-m²
  • kauppahinta 130 000,00 euroa.


Enontekiön kunnan tonttien varausehtojen mukaan Enontekiön kunta luovuttaa hakemuksesta omistamansa tontin rakentajalle. Rakentajan tulee tehdä tonttia koskeva kirjallinen varaushakemus. 

Varausehtojen mukaan tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa 12 kuukautta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään 12 kuukautta jatkoaikaa. Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on omakotitonteilla ja loma-asuntotonteilla 300 euroa, rivitalotonteilla 500 euroa ja muilla tonteilla 1000 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontti on ollut varattuna 12 kk *********. Varaussopimus on päättynyt 23.6.2022. ********* ovat hakeneet varaukselle jatkoa, mutta sitä ei ole myönnetty, sillä kyseiselle tonttiin liittyen on toimitettu kirjallinen varaushakemus. Kilpistunturi Oy:n puolesta ********* ja Kilpishalli Oy:n puolesta ********* ovat toimittaneet varauksen kyseiseen tonttiin sähköpostitise 20.1.2022. He ovat ilmoittaneet sähköpostissaan, että mikäli varaus raukeaa 23.6.2022, Kilpistunturi Oy ja Kilpishalli Oy ovat kyseisestä päivämäärästä lukien valmiita ostamaan kyseisen tontin.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Tonttien luovutusehdot perustuvat kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2020 § 59.

Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus. (Hallintosääntö § 19.3)

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jossa Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpisailakka 47-402-42-115 Kilpistunturi Oy:lle 130 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin 11 rakennuspaikan nro 1 (kaavamerkintä KL).

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on toimitettu ********* laatima oikaisuvaatimus liiketontin myynnistä Kilpistunturi Oy:lle.

Hallintolaki 49 g §:n ”Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen"
Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia.

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten kuin 50–53 §:ssä säädetään.”

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

Oikaisuvaatimuksen tekijät haluaisivat pitää 23.6.2021 varaamansa liiketontin (Kilpisjärven korttelin 11 rakennuspaikka 1). He haluaisivat vuokrata tontin välittömästi.

Perusteena vaatimukselle on, että he olivat hakeneet tontin varaukselle jatkoa 9.6.2022 (14 päivää ennen varauksen päättymistä). Varaus oli voimassa 12 kuukautta ja päättyi 23.6.2022. Kunnasta vastattiin 21.6.2022, että jatkoaikapyyntöä harkitaan ja 11.7.2022 ilmoitettiin, että tontista on toinen kiinnostunut ja tämän vuoksi päätöksenteko on viivästynyt.

Oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat, että jos heille olisi ilmoitettu ennen varausajan päättymistä, ettei varausta jatketa, he olisivat pyytäneet tontin vuokraamista varausaikana. Syy miksei vuokrauspyyntöä oltu tehty aikaisemmin varausaikana, johtui siitä että hakemus valtion rahoituksesta oli vireillä ja heitä oli tämän vuoksi neuvottu olemaan vuokraamatta tonttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat oikaisuvaatimuksessa kertomansa mukaan investoineet hankkeeseen jo yli 10 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda Kilpisjärvelle perheiden kokooontumispaikka, joka sieltä puuttuu. Oikaisuvaatimuksen liitteessä 3 havainnekuvia suunnitellusta rakennuksesta.

Vastaus:

Enontekiön kunnan tontin varausehtojen (kvalt 11.11.2020 § 59) mukaan varausta voidaan varaajan pyynnöstä jatkaa erityisistä syistä vuodella. Varaussopimuksen perusteella tontin varaajalla on oikeus saada pyydettäessä päätös tontin luovuttamisesta ja kauppakirja tai vuokrasopimus. Varaajan on huolehdittava, että tontin luovutusta pyydetään ennen kuin varausaika on päättynyt. Jatkuvassa haussa olevat tontit varataan ensimmäiselle hakijalle.

Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus (Hallintosääntö § 19.3).

********* ovat toimittaneet hakemuksen varauksen jatkamiseen varausaikana 9.6.2022. Hallintoasian vireilletulosta on säädetty hallintolain 4 luvussa. Viranomaisella on velvollisuus käsitellä ja antaa päätös asianmukaisesti vireilletulleessa asiassa. ********* 9.6.2022 jättämästä jatkoaikahakemuksesta tulee tehdä ensin kirjallinen, perusteltu päätös. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusohje.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kumota tekemänsä päätöksen 191 §/30.8.2022 tontin myynnistä, koska samaa tonttia koskevan hakemusasian käsittely on kesken.  

Päätös

Ehdotuksen mukaan.  

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijät, maankäyttöinsinööri, 30.8.2022/191 §:n tiedoksisaajat