Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Kunnanhallituksen varajäsenen valitseminen   (lisäpykälä)

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallituksen varajäsen Daniela Huber (Kok.) on Tehyn pääluottamusmies. Kuntalain 73.2 §:ssä säädetään, että henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Kunnanhallituksella on päävastuu kunnan henkilöstöpolitiikasta. Jos henkilöstöasiat eivät ole erillisen toimielimen hoidettavina, kunnanhallitus tai sen jaosto huolehtii usein myös käytännössä henkilöstöasioista. Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavien henkilöiden asema kunnanhallituksessa ja pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavassa toimielimessä on ristiriitainen. Rajoituksen toinen osa koskee niitä henkilöitä, jotka neuvottelevat kunnan kanssa työehtoratkaisuista tai muuten vastaavat henkilöstön edunvalvontatehtävistä. Satunnainen osallistuminen neuvotteluun ei vielä aiheuta vaalikelpoisuuden menetystä, vaan sovellettaviksi tulevat esteellisyyssäännökset. Edunvalvonnasta vastaaminen edellyttää, että edunvalvontatehtävät kuuluvat asianomaisen henkilön varsinaisiin tehtäviin henkilöstöjärjestössä. Tällaisia henkilöitä ovat tavallisesti paikallisen henkilöstöjärjestön pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. 

Yllä mainitun säännöksen nojalla kunnanhallituksen varajäsen (Kok.) Daniela Huber on vaalikelvoton toimimaan kunnanhallituksen varajäsenenä, joten hänen tilalleen on valittava toinen henkilö. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1) valtuusto toteaa Daniela Huberin menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnanhallitukseen ja

2) valtuusto valitsee  kunnanhallitukseen varajäsenen Daniela Huberin tilalle.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.