Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Kunnanhallituksen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 309/2022

ENODno-2022-21

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa Janne Näkkäläjärven, Seppo Alatörmäsen, Helinä Hautamäen ja Elli-Marja Kultiman tekemän kunnallisvalituksen johdosta. Päätös, josta valitetaan on Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 2.2.2022/ § 8 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt.

Valituksen jättäneiden vaatimuksena on, että Enontekiön kunnanvaltuuston 9.2.2022 § 8 tekemä päätös kunnanvaltuuston puheenjohtaja Birgitta Eiran ottamisesta Enontekiön kunnanjohtajaksi kumotaan. Lisäksi vaatimuksena on, että hallinto-oikeus kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kunnanhallituksen lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä.

Enontekiön kunnan halllintosäännön 19 §:n kohdan 18 mukaan kunnanhallitus vastaa selityksen antamisesta kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kokouksessa annettu päätösehdotus

Kunnanhallituksen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa 309/2022

Enontekiön kunta katsoo, että kunnanvaltuusto 9.2.2022 päätti asian ”§ 8 Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyt” toimivaltansa ja voimassa olevien lakien mukaisesti.

Kunnanhallitus lausuu vaatimuksen perusteluihin samassa numerojärjestyksessä kuin miten ne on valituksessa numeroitu.

Perustelu 1 Esteellisyys asian valmistelussa (vrt. hallintolaki ja kuntalaki)

Kunnanhallitus katsoo, että koska 25.1.2022 kokouksessa käsitelty asia ei koskenut Birgitta Eiraa vielä tässä vaiheessa henkilökohtaisesti, ei Eira ole ollut esteellinen osallistumaan kyseisen asian käsittelyyn.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.1.2022 päättänyt, että kunnanjohtajan virkaa ei laiteta avoimeksi 1.3.2022 vaan asia palautetaan valmisteluun, perusteluina virkaan liittyvät mahdolliset virkatehtävien uudelleenjärjestelyt. Virkajärjestelyjen arviointi katsottiin tarpeelliseksi, sillä kunnassa oli samaan aikaan avoinna lisäksi hallintojohtajan ja kehitysjohtajan virat eikä lautakuntien rakenteissa oltu vielä huomioitu sote-uudistusta.

Kunnanhallitus perusteli tehtyä päätöstään Enontekiön kunnan voimassa olevan henkilöstöohjeen kohdalla 4.1. Henkilöstön ottamisesta palvelussuhteeseen. Siinä todetaan mm. seuraavaa: ”Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja. Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita. On erittäin tärkeää, että etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset hakukriteerit täyttävä työntekijä/viranhaltija halutaan palkata.”

Kunnanhallitus päätti esittää 25.1.2022 kokouksessaan kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen perusteella, ilman hakumenettelyä ja että valtuusto valitsee kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi henkilön määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija. Kunnanhallitus katsoi, että Enontekiön kunnan johtamistilanne huomioon ottaen, hallinnon toimivuuden turvaamiseksi on syytä täyttää avoin virka ja vakauttaa tilanne mahdollisimman häiriöttömästi. [Hallintojohtaja oli irtisanoutunut 5.1.2022 virastaan 6.3.2022 lukien. Vs. hallintojohtajan määräaikainen sopimus oli päättymässä 4.2.2022.]

Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestely 2.2.2022 ja jatkokokouksessa 9.2.2022 § 8. Kokouksessa äänestettiin kunnanhallituksen esityksestä. Valtuustossa käsiteltiin myös kokoukseen tuodut suostumukset kunnanjohtajan viran hoitoon.  Valtuuston 2.2.2022 kokoukseen oli Eira toimittanut suostumuksensa viran hoitoon, Jämsénin suostumus tuotiin 9.2.2022 jatkokokoukseen. Kunnanjohtajan tehtävien väliaikaisjärjestelyasiaa käsiteltiin jatkokokouksessa 9.2.2022 ja Eira poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Valituksessa on viitattu myös järjestettyihin valtuustoseminaareihin ja valtuuston iltakouluihin, joissa asiaa on käsitelty ja joissa Eira on ollut paikalla. Valtuustoseminaareista ja iltakouluista ei pidetä pöytäkirjaa eikä niissä tehdä päätöksiä eikä niiden luonteen voi katsoa olevan asian valmistelua. Seminaarit ja iltakoulut ovat luonteeltaan keskustelevia ja niissä on muun muassa mahdollisuus kysyä päätöksentekoon tulevien asioiden taustoista.

Valituksessa väitetään, että koska virkaa ei ole laitettu julkisesti haettavaksi ei siihen käytännössä ole ollut kellään ulkopuolisella tietoa tai mahdollisuutta jättää suostumusta. Kunnanhallituksen 25.1.2022 pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä 28.1.2022 alkaen kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi. Kunnanhallituksen jäsenten lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on ollut paikalla kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, joiden kautta tietoa on saanut vapaasti levittää. 

Perustelu 2 määräajan antaminen

Valituksen mukaan kunnanjohtajan viransijaisuuden hoitamiselle ei määrätty määräaikaa. Kunnanhallitus katsoo, että määräajan asettamisessa on noudatettu kunnan voimassa olevaa hallintosääntöä.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 29 §:n mukaan ”Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin kunnanjohtajan virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pidemmän ajan, ottaa virkaan määräaikaisen viran hoitajan tai avoimen viran hoitajan enintään kuuden kuukauden ajaksi.”

Päätöksen mukaan avoimeksi tullutta kunnanjohtajan virkaa hoidettiin määräaikaisesti, kuitenkin siten, että järjestely kestää enintään 6 kuukautta tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu varsinainen viranhoitaja.  Päätöksen sisältönä on ollut, että järjestely kestää enintään 6 kuukautta, mutta olisi voinut kestää myös lyhyemmän ajan, jos kunnanjohtajan avoin virka olisi täytetty aiemmin.

9.2.2022 valittu vt. kunnanjohtaja toimi virassa 1.3.-31.8.2022 eli enintään 6 kuukautta. Valtuuston 22.6.2022 valitsema kunnanjohtaja aloitti virassaan 19.9.2022.

Enontekiön hallintosäännön 29§:n mukaisesti kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 6 §:ssä (Kelpoisuusvaatimukset); Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään taikka kunta tai hyvinvointialue erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. (29.6.2021/627).

Valituksen kohta 3. päätöksenteon menettelyn virheettömyys

Valituksen mukaan päätöksenteossa on tapahtunut virhe, koska kaikkia kunnanjohtajan virkaan suostumuksensa antaneita ei huomioitu päätöksenteossa, eikä henkilövaalia käyty.

Valtuusto edellytti päätöksessään avoimen viran hoitajalta suostumusta enintään 6 kuukauden ajaksi tai siihen saakka, kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja.

Birgitta Eiran toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumukseni Enontekiön kunnan avoimen viranhoitoon enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tällä suostumuksella lupaudun hoitamaan Enontekiön kunnan kunnanjohtajan tehtävää siihen saakka, kunnes vakituinen viranhaltija aloittaa palvelussuhteensa tai kuuden kuukauden määräaika täyttyy", mahdollisti käytettävyyden avoimen viran hoitamiseksi valtuuston päätöksen mukaisesti.

Antti Jämsénin toimittama kirjallinen suostumus "Annan suostumuksen Enontekiön vs. kunnanjohtajaksi 14.-28.2.22 ja kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi 1.3.-31.5.22 8 250 euron kokonaispalkalla kuukaudessa", piti sisällään käytettävyysilmoituksen valtuuston päätökseen kuulumattomaan kunnanjohtajan viransijaisuuteen helmikuun aikana sekä 1.3.-31.5.2022 ajalle avoimen viran hoitamiseen. Jämsénin toimittama kirjallinen suostumus ei mahdollistanut käytettävyyttä valtuuston päätöksen mukaiseen avoimen viran hoitamiseen alle kolmen (3) kuukauden tai yli kolmen (3) kuukauden osalta.

Valtuuston puheenjohtaja totesi, että kirjallisen suostumuksen antaneista, suostumuksen perusteella vain Birgitta Eira voidaan valita avoimen viran hoitajaksi. Kunnanvaltuusto päätti, että kunnanjohtajan avoin virka hoidetaan suostumuksen perusteella, ilman hakumenettelyä, ja valtuusto valitsi kunnanjohtajan avoimen viranhoitajaksi Birgitta Eiran määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.

Valituksessa on virheellisesti väitetty, että kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 9.2.2022 ei ole ollut nähtävillä. Pöytäkirja on edelleen nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Kokouksen pöytäkirja on yhdistetty 2.2.2022 valtuuston kokouspöytäkirjaan, koska 9.2.2022 kokous oli jatkokokous. Jatkokokouksen kulku on löydettävissä pöytäkirjan § 7 kokouskäsittely kohdasta, sivulta 18 eteenpäin.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.  

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki ja Elli-Maria Kultima ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki ja Elli-Maria Kultima poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokoukseen saapui Helinä Hautamäen henkilökohtainen varajäsen Heikki Järvistö tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan paikalla 3 jäsentä ja 1 varajäsen. Puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan päätösvaltaisena.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus