Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 6 jäsentä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Stoor ja Jarno Viitanen. 

Helinä Hautamäki esitti, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen seuraavan asian päätettäväksi kunnanvaltuustolle: Kunnanhallituksen varajäsen Daniela Huber ei ole vaalikelpoinen toimimaan kunnanhallituksen varajäsenenä, joten hänen tilalleen on valittava toinen henkilö. Tällä menettelyllä kunnanhallituksen päätösvaltaisuus saadaan joustavammaksi.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun työjärjestyksen ja pöytäkirjan nähtävillä pidon esityksen mukaan.