Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; kaavaehdotus nähtäville

ENODno-2021-382

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Walls of Kilpis I on jättänyt hakemuksen Kilpisjärven asemakaavan muuttamisesta kortteleissa 9-10. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kortteli 9 teollisuusalueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä tarkastella korttelien 9 ja 10 rakennusoikeutta. Lisäksi hakemuksessa pyydetään tonteille mahdollisuutta rakentaa kahteen kerrokseen.

Asemakaavan muutoksen laadinnasta tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa hakija sitoutuu maksamaan kaavamuutoksen kustannukset. Maanomistajan kanssa on tarkoitus tehdä myös sitova maankäyttösopimus (MRL 91 §) siinä vaiheessa, kun kaava on luonnoksena tai ehdotuksena ollut nähtävillä.

Maankäyttösopimusmenettelyn keskeisenä tavoitteena on sopia hankkeen ja sen vaikutusalueen yhdyskuntarakenteen välittömien ja välillisten kustannusten jakamisesta. Sopimuskorvaus voi perustua myös arvioon arvonnoususta ja sen jakamiseen maanomistajan ja kunnan kesken taustanaan ajatus kunnalle keskimäärin vastaavasta hankkeesta aiheutuvien kustannusten summaarisesta kattamisesta.

Ko. kaavamuutoksen valmistelussa on seuraavat vaiheet: 1) Kunnanhallitus päättää kaavamuutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2) Kunnanhallitus asettaa kaavaluonnoksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 3) Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (30 vrk). Mahdolliset mielipiteet, muistutukset ja lausunnot otetaan huomioon. 4) Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen esityksestä. 5) Valitusmahdollisuus. 6) Kaavamuutoksen voimaantulo.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen käynnistämissopimuksen sekä kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille kortteleissa 9-10 sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville (MRL 63 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta.

Valmistelija

Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kilpisjärven asemakaavan muutos kortteleissa 9 ja 10 on etenemässä valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Enontekiön kunnanhallitus on kuuluttanut kaavamuutoksen vireille kokouksessaan 26.10.2021 (§ 289). Vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 3.11.2021 alkaen.

Asemakaavaluonnoksessa on muutettu korttelin 9 käyttötarkoitus teollisuusrakennusten korttelialueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi (RM). Kortteliin 9 on osoitettu rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka tarkoittaa 500 k-m2:n lisäystä nykyiseen kaavaan verrattuna. Korttelissa 10 käyttötarkoitus (RM) säilyy ennallaan, rakennusoikeutta osoitetaan 3200 k-m2, joka tarkoittaa 200 k-m2:n lisäystä nykyiseen kaavaan verrattuna. Suurin sallittu kerrosluku on molemmissa kortteleissa II. RM-korttelien ulkopuolinen alue on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR) kuten on voimassaolevassa kaavassakin. Rakentamista ohjataan maisemaan sopivaksi kaavamääräyksillä, jotka ovat samat kuin Kilpisjärven aikaisemmissa kaavoissa.

Kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus laaditaan sitovana ennen asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa asettaa Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 kaavaluonnoksen nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §). Päätöksestä kuulutetaan MRA 30 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan kotisivulla ja Enontekiön Sanomissa.

Esittelijä täydensi esitystäään kokouksessa seuraavasti: alueella sijaitsevien rakennusten purkukustannuksia ei tule sälyttää kunnan kustannettavaksi.

Päätös

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta tämän asian käsittelyn aikana

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
 

Valmistelija

  • Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 asemakaavan muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 14.12.2021 – 20.1.2022 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä. Lausunnon antoivat Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Saamelaismuseo Siida ja Lapin pelastuslaitos.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavakartalle on lisätty kortteliin 10 katualueen rajan osa, josta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Korttelin 10 rakennusoikeutta on vähennetty kaavaluonnokseen verrattuna 200 k-m². Kaavaehdotukseen on myös päivitetty asemakaavan pohjakartta, josta olemassa olevat rakennukset ja kulkuyhteydet kaavamuutosalueelle hahmottuvat. Asemakaavamääräyksistä on poistettu liikennemelualuetta koskeva määräys.

Kaavaselostusta täydennettiin mm. havainnekuvilla ja kaavan suhteella suunnittelutavoitteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 27 §) ja että siitä pyydetään asianmukaiset lausunnot (MRA 28 §).

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, tekninen johtaja, maanomistaja