Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Enontekiön matkailumarkkinointitoiminnan tulevaisuus

ENODno-2022-333

Valmistelija

 • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön matkailumarkkinointi järjestetään nykytilassa Enontekiön kunnan alaisuudessa. Matkailumarkkinoinnista vastaa 50% työajalla viestijän nimikkeellä toimiva kunnan työntekijä. Lisäksi matkailumarkkinointiin osallistuu alueen yrittäjistä koostuva yhteismarkkinointiverkosto ja sen keskuudesta valittu säännöllisesti kokoontuva työryhmä. Yritysten jäsenyys yhteismarkkinointiverkostossa perustuu kunnan ja yritysten välisiin sopimuksiin. Enontekiöllä on noin 90 matkailualan yritystä. Yhteismarkkinointiverkostoon kuului vuonna 2022 enimmillään 43 yritystä. Yhteismarkkinointiverkosto ei ole juridinen toimija.

Yhteismarkkinointiverkostoon kuuluvat yritykset maksavat nykytilassa kunnalle vuosittain markkinointimaksun, jolla katetaan noin 23 000 euron osuus matkailumarkkinoinnin budjetista, joka on yhteensä 55 890 euroa (2022 talousarvio). Vastineeksi markkinointimaksusta yritykset saavat näkyvyyttä Enontekiön kunnan omistamissa matkailumarkkinoinnin kanavissa, kuten enontekiolapland.com-verkkosivustolla, esitteissä ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Enontekiön kunnassa on toiminut 1.1.2021–31.8.2022 Matkailu arvoketjujen kehittäminen -hanke, josta on saatu lisäresurssia matkailumarkkinoinnin kehittämiseen. Enontekiön kunnan omarahoitusosuus hankkeelle oli koko hankeajalta 44 320 euroa.

Enontekiön matkailuyrittäjien keskuudesta on vuoden 2022 aikana noussut toive, että alueen matkailumarkkinointi ja matkailun kehittäminen siirtyvät kunnan alaisuudesta yhdistysmuotoiselle alueorganisaatiolle. Enontekiön yhteismarkkinointiverkostoon sekä Muonion Matkailu ry:hyn kuuluvat yrittäjät ovat esittäneet toiveen, että Enontekiön matkailumarkkinoinnista vastaa vuoden 2023 alusta eteenpäin Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys Ry (entinen Muonion Matkailu ry).

KÄSITTELYT YHTEISMARKKINOINTIVERKOSTON JA MUONION MATKAILU RY:N KOKOUKSISSA

Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston ylimääräinen yleiskokous 27.6.2022 päätti edistää Enontekiön ja Muonion yhteisen matkailuyhdistyksen muodostamista äänestyksen jälkeen. Äänet jakautuivat:

 • Edistetään Enontekiön ja Muonion yhteistä matkailuyhdistystä – 11 ääntä.
 • Edistetään Enontekiön omaa matkailuyhdistystä – 3 ääntä.
 • Ei edistetä yhdistyksen perustamista, vaan pysytään toistaiseksi nykytilassa – 2 ääntä.
   

Enontekiöläisille matkailuyrittäjille on teetetty heinäkuussa 2022 verkkokysely, jolla kartoitettiin näkemyksiä Enontekiön ja Muonion matkailuyhdistyksen muodostamisesta. Kysely lähetettiin kaikille Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston jäsenille sekä kattavalla jakelulla verkostoon kuulumattomia Enontekiön alueen matkailualan toimijoita. Kysymyksessä ”Haluaisiko yrityksenne liittyä Enontekiön ja Muonion yhteisen matkailuyhdistyksen jäseneksi?” vastaukset jakautuivat:

 • Kyllä – 10
 • Ehkä – 3
 • Ei – 0
 • Mieluummin haluaisin Enontekiön omaan matkailuyhdistykseen – 4.
   

Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston ylimääräinen yleiskokous 2.8.2022 totesi, että enemmistö enontekiöläisistä matkailuyrittäjistä kannattaa yhteistä yhdistystä, ja päätti jatkaa asian edistämistä, mikäli Muonion Matkailu ry päättää samoin. Samalla todettiin, että yhdistys on helpoin ja meneillä olevien hankehakujen kannalta kannattavin muodostaa niin, että Muonion Matkailu ry laajentaa toimintaansa Enontekiön alueelle ja muuttaa nimeään.

Muonion Matkailu ry päätti nimen muutoksesta Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ksi ja sääntöjen muutoksesta toiminnan laajentamiseksi Enontekiön alueelle yksimielisesti sekä hallituksen kokouksessa 3.8.2022 että yleiskokouksessa 12.8.2022. Muutokset tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on käsitellyt muutoshakemuksen.

Enontekiön yrittäjistä 11 on ilmoittanut irtisanovansa kunnan kanssa tehdyn matkailumarkkinointisopimuksen 26.9.2022 mennessä. Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ltä saatujen tietojen mukaan 26.9.2022 mennessä yhdistykseen on liittynyt 17 enontekiöläistä matkailualan yritystä. Yhteismarkkinointiverkoston yleiskokouksessa 12.9.2022 useita yrittäjiä ilmoitti olevansa valmiita irtisanomaan matkailumarkkinointisopimuksen Enontekiön kunnan kanssa ja liittymään Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:hyn, jos Enontekiön kunta tekee päätöksen, että ei tee enää matkailumarkkinointia. 

HYÖDYT JA RISKIT ENONTEKIÖN KUNNAN KANNALTA

Matkailumarkkinoinnin toiminnan muutos tarkoittaa muutoksia vuoden 2023 talousarvioon ja tulevien vuosien taloussuunnitelmiin sekä muutoksia Enontekiön kunnan viestijän toimenkuvassa.

Lisäksi Enontekiö Lapland -brändin käyttöoikeuksien mahdollisesta siirrosta on neuvoteltava Enontekiön kunnan, Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n ja brändimateriaalin tuottaneen Kota Collectiven välillä. 

Mikäli Enontekiön kunta päättää lakkauttaa matkailumarkkinointitoiminnan Enontekiön kunnan kannalta etuja ovat:

 • Enontekiön matkailualueen näkyvyyden kasvu ja yritystoiminnan kehittyminen, kun Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n hakemat hankkeet ja suunnittelemat toimenpiteet (mm. mahdollinen tuleva yhteinen myyntialusta) hyödyttävät myös Enontekiön aluetta. Enontekiön matkailumarkkinoinnin kokonaisresurssien kasvu. Tästä seuraava välillinen hyöty Enontekiön kunnan elinvoimaisuudelle.
 • Kustannusten säästö matkailumarkkinointikuluissa. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan Enontekiön ja Muonion alueiden yrittäjien jäsenmaksuilla sekä Enontekiön ja Muonion kuntien toiminta-avustuksilla. Näin Enontekiön kunnan osuudeksi tulisi nykyistä matkailumarkkinoinnin budjettia merkittävästi pienempi summa. Nykyinen matkailumarkkinoinnin budjetti on yhteensä 55 890 euroa sisältäen henkilöstökulut (2022 talousarvio). Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry on ilmoittanut hakevansa Enontekiön kunnalta 25 000 euron suuruista toiminta-avustusta. Enontekiön kunnassa 1.1.2021–31.8.2022 toimineen Matkailu arvoketjujen kehittäminen -hankkeen omarahoitusosuus oli 44 320 euroa. Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n hankkeisiin osallistuessaan Enontekiön kunnan rahoitusosuus olisi yhteensä korkeintaan 6 000 euroa, mikäli molemmat hankkeet toteutuvat.
 • Eri toimijoiden roolien selkeytyminen: kunta voi keskittyä perustehtäviinsä, kun Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry vastaa matkailumarkkinoinnista. Viestijän työpanosta vapautuu kunnan muuhun toimintaan, kuten kuntamarkkinointiin.
 • Vältetään matkailumarkkinointitoiminnan hajautuminen Enontekiön kunnan yhteismarkkinointiverkoston ja Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n välillä sekä päällekkäisen työn syntyminen. Enontekiön matkailuyrittäjistä 11 on irtisanoutunut 26.9.2022 mennessä nykyisestä yhteismarkkinointiverkostosta ja Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:lta saadun tiedon mukaan 17 enontekiöläistä matkailualan yritystä on liittynyt yhdistykseen 26.9.2022 mennessä. Enontekiöläisille matkailualan yrityksille tehdyssä verkkokyselyssä 13 vastaajaa 17:sta ilmoitti haluavansa varmasti tai ehkä liittyä Enontekiön ja Muonion yhteiseen matkailuyhdistykseen. Enontekiön yhteismarkkinointiverkoston yleiskokouksessa 11 jäsentä 16:sta äänesti Enontekiön ja Muonion yhteisen matkailuyhdistyksen muodostamisen puolesta. Yhteismarkkinointiverkoston yleiskokouksessa 12.9.2022 useita yrittäjiä ilmoitti olevansa halukkaita siirtymään Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:hyn, mikäli Enontekiön kunta tekee päätöksen matkailumarkkinointitoiminnan siirrosta yhdistykselle. Näin ollen voidaan olettaa, että valtaosa yrityksistä tulee liittymään yhdistykseen.
   

Toiminnan lakkauttamisen riskejä ja mahdollisia haittoja Enontekiön kunnalle ovat:

 • Mikäli osa yrityksistä ei irtisano yhteismarkkinointisopimusta Enontekiön kunnan kanssa, kunta on velvollinen tarjoamaan sopimuksessa määritellyt palvelut vuoden 2023 ajan. Enontekiön kunta voi halutessaan irtisanoa sopimukset vuoden 2023 aikana tai yritykset ja kunta voivat neuvotella sopimusten päättämisestä aiemmin. Tarvittaessa Enontekiön kunta voi ostaa yhteismarkkinointisopimukseen kirjatut matkailumarkkinoinnin palvelut Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ltä siirtymäajalla 31.12.2023 saakka.
 • Enontekiön kunnan päätösvalta alueen matkailumarkkinointitoimintaan vähenee. Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n sääntöjen perusteella Enontekiön kunta voi kuitenkin nimetä edustajansa yhdistyksen hallitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja ohjeistaa kunnanjohtajaa valmistelemaan asian päätöksentekoon.

Päätös

Kunnanhallitus kävi asiasta evästyskeskustelun, jonka pohjalta kunnanjohtaja jatkaa asian valmistelua.