Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 483/2022 Dnro 20096/2020 (lisäpykälä)

ENODno-2020-152

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 31.8.2020 § 48 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Päätös, josta valitetaan:

Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 31.8.2020 § 48

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Enontekiön lentoaseman Remix-korjaus lisätään vuoden 2020 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin tiedoin (investointimenot ja –tulot miljoona euroa, nettoinvestointi nolla euroa).

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän asiakirjojen hankintaa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittajat ovat vastaselityksessään esittäneet lentoaseman ostamiseen liittyvien talousarviomuutosten oikea-aikaista valtuustokäsittelyä, määrärahavaltuuksien myöntämistä ja talousarvioasiakirjan muutoksia koskevia valitusperusteita.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyyn ilmoittivat vt kunnanjohtaja Birgitta Eira, kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi ja Daniela Huber sekä Janne Näkkäläjärvi ja he poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan ollessa poissa kunnanhallituksen 2.varapuheenjohtaja toimii tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.

Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esteellisyys

  • Janne Näkkäläjärvi, Birgitta Eira, Leena Palojärvi, Daniela Huber

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.