Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 472/2022 Dnro 20095/2020 (lisäpykälä)

ENODno-2020-152

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Enontekiön kunnanvaltuuston 31.8.2020 § 47 päätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Päätös, josta valitetaan:

Enontekiön kunnanvaltuuston päätös 31.8.2020 § 47

Kunnanvaltuusto on päättänyt hyväksyä sopimukset (term sheet, esisopimus, yhteistoimintasopimus, rahoitussopimus ja urakkasopimus) sekä antaa valtuudet kunnanhallitukselle neuvotella lentoaseman tulevaisuuden järjestelyistä puheen olevien sopimusten mukaisesti.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän asiakirjojen hankintaa koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittajat ovat esittäneet term sheet- ja yhteistoimintasopimusta koskevia valitusperusteita. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta myös siltä osin kuin valittajat ovat vastaselityksessään esittäneet kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan toimivallan ylitystä, kunnanjohtajan sijaisen määräämistä koskevia valitusperusteita sekä lakiasiainpalvelujen hankintasopimusta koskevaa kanteluluonteista arvostelua. Lisäksi hallinto-oikeus jättää tutkimatta virka-aseman väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset vaatimukset.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyyn ilmoittivat vt kunnanjohtaja Birgitta Eira, kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi ja Daniela Huber sekä Janne Näkkäläjärvi ja he poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan ollessa poissa kunnanhallituksen 2.varapuheenjohtaja toimii tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.

Kunnanhallitus päättää merkitä ko. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esteellisyys

  • Janne Näkkäläjärvi, Birgitta Eira, Leena Palojärvi, Daniela Huber

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.