Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

Hyvinvointilautakunta 24.3.2022
Elinvoimalautakunta 19.4.2022
 

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 17 Taloushallinnon raporttien sähköinen arkistointi, rajapinnan toteutus, 01.04.2022
§ 20 Rekrytointituen hankinta / Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtävät, 25.04.2022
§ 21 Yhteistyön kehittämisen prossetuki, 26.04.2022
Muu päätös:
§ 18 Tontin myynti, Hetan Luomaanjärven kortteli 108, rakennuspaikka 2, 20.04.2022
§ 19 Tontin myynti, Kilpisjärven kortteli 41, rakennuspaikka 4, 21.04.2022

Maankäyttöinsinööri
Hankinta:
§ 1 Hankinta; Paljasselän alueliiketaloussuunnitelma ja vaikutusten arviointi, lisätyö, 01.04.2022

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti pitää kokoustauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.