Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen, Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikan maanvuokrasopimus

ENODno-2022-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Metsähallitus haluaa vuokrata noin 7000m2:n määräalan Enontekiön kunnan omistamasta kiinteistöstä 47-402-42-20. Määräala sijaitsee Kilpisjärven asemakaava-alueella. Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5 luvun tarkoittamalla tavalla pysäköintialueeksi. Kaavamerkinnän mukaisesti alue on tarkoitettu luontokeskuksen ja retkeilijöiden pitempiaikaiseen pysäköintiin. Alueelle voidaan rakentaa erilaisia rakennuksia ja rakennelmia, kuten kioski, opastuspiste, jätekeräys ja kuivakäymälät, enintään 200 k-m².

Maankäyttöinsinööri on valmistellut maanvuokrasopimusluonnoksen, jossa vuokra-aika on 20 vuotta ja vuotuinen vuokra 100,00 euroa. Edullinen vuokra perustuu alueen yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen ja siihen, että vuokralainen on lupautunut huolehtimaan alueen kunnossapidosta.

Hallintosäännön mukaan lautakunta päättää maanvuokrasopimuksista, joiden kesto on yli 5 vuotta (Hallintosääntö 21 § kohta 19).

Ehdotus

Esittelijä

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisena.

Oikeutetaan maankäyttöinsinööri tarvittaessa tekemään esitettyyn sopimukseen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen allekirjoittamista.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Anja-Maija Lundell teki muutetun päätösehdotuksen, jota kannattivat kaikki elinvoimalautakunnan jäsenet. Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä maanvuokrasopimuksen oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisena lisäyksellä Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueelle jätehuollon ja kuivakäymälän sekä talvikunnossapidon.

Oikeutetaan maankäyttöinsinööri tarvittaessa tekemään esitettyyn sopimukseen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkistuksia ennen allekirjoittamista.

 

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2022 § 47 Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikan vuokraamisesta Metsähallitukselle. Elinvoimalautakunnan pöytäkirja on julkaistu tarkastettuna Enontekiön kunnan verkkosivuilla 26.4.2022. Kunnanjohtaja on 28.4.2022 kunnanhallituksen puheenjohtajalle lähetetyllä sähköpostilla ilmoittanut käyttävänsä otto-oikeutta päätöksestä ja siirtävänsä asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Elinvoimalautakunnan päätöksessä vuokralainen velvoitettiin huolehtimaan alueelle kuivakäymälän. Päätöksen jälkeen Metsähallitus ilmoitti, ettei se hyväksy kyseistä ehtoa maanvuokrasopimukseen. Luontokeskuksen parkkialuetta on tarkoitus laajentaa ja maanvuokrasopimus on ollut edellytyksenä hankkeen toteutumiselle. Metsähallitus on saanut rahoituksen parkkialueen laajentamiselle ja hanke on toteutettava tänä vuonna. Mikäli maanvuokrasopimusta ei allekirjoiteta, parkkialueen laajennus jää tekemättä.

Maankäyttöinsinööri on valmistellut Metsähallituksen kommenttien ja elinvoimalautakunnan päätöksen pohjalta uuden sopimusluonnoksen, joka on Metsähallituksen puolelta hyväksytty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vt. kunnanjohtajan kuntalain § 92 mukaisesti käytetyn otto-oikeuden elinvoimalautakunnan kokouksen 19.4.2022 § 47.

Kunnanhallitus tekee asiassa uuden päätöksen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä korjatun maanvuokrasopimusluonnoksen, josta on poistettu kuivakäymäläehto.

 

Päätös

Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Puheenjohtaja totesi, että selostusosaan tehdään päivämäärävirheen korjaus lauseeseen;

Elinvoimalautakunnan pöytäkirja on julkaistu tarkastettuna Enontekiön kunnan verkkosivuilla 27.4.2022.

Puheenjohtaja kutsui maankäyttöinsinööri Kai Takkusen kunnanhallituksen kokoukseen tämän pykälän ajaksi asiantuntijana.

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vt. kunnanjohtajan kuntalain § 92 mukaisesti käytetyn otto-oikeuden elinvoimalautakunnan kokouksen 19.4.2022 § 47.

Kunnanhallitus tekee asiassa uuden päätöksen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä korjatun maanvuokrasopimusluonnoksen, josta on poistettu kuivakäymäläehto.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri tekninen johtaja vuokralainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.