Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Paikalla 6 jäsentä ja 1 varajäsen sekä kunnanvaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Daniela Huber ja Janne Näkkäläjärvi.

Puheenjohtaja esitti, että kiireellisyysperiaatteella otetaan lisäpykälät § 102, §103 ja § 104 käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen ja hyväksyy esityslistalle seuraavat lisäpykälät:

§ 102 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan

§ 103 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 472/2022 Dnro 20095/2020

§ 104 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 483/2022 Dnro 20096/2020

Esityslista lisäpykälineen ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus pitää tauon.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.