Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kilpisjärven yleiskaavatyön jatkaminen

ENODno-2022-126

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Kilpisjärven osayleiskaava kuulutettiin vireille 7.3.2012 ja kaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä 3.9. – 30.9.2012. Tämän jälkeen kaavan eteneminen hidastui ja kaavaehdotuksen valmistelu kesti useita vuosia. Kaavatyön pohjaksi tehdyt selvitykset ovat tänä aikana monilta osin vanhentuneet. Kaavaehdotus kuitenkin valmisteltiin näillä tiedoilla ja oli virallisesti nähtävillä 11.6. – 16.7.2021.

Kaavaehdotusvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavaa ei ole mahdollista viedä hyväksymiskäsittelyyn. Nähtävillä pidetyssä yleiskaavaehdotuksessa on vielä merkittäviä puutteita kaavamerkinnöissä, -määräyksissä ja vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi erityisesti on tarpeen tarkistaa luontoselvityksiä ja arvioitava asianmukaisesti vaikutukset Natura-alueiden suojeluperusteisiin. Tehtävien täydennysten ja korjausten jälkeen kaavaehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville.

Nykyinen konsulttisopimus on tehty kaavoittajan (Seitap Oy) kanssa tuntihinnoitteluun perustuen. Sopimuksessa oleva kattohinta 30.000 euroa on kokonaisuudessaan käytetty. Tarvittavat täydennykset ja korjaukset ovat niin merkittäviä, että kaavan valmiiksi saattaminen edellyttää kaavoituskonsultin kilpailuttamista uudelleen.

Toimeksiantona on valmistella osayleiskaava valtuuston hyväksymäksi kaavaksi saakka. Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena saadaan Kilpisjärven osayleiskaavan kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus perusteluineen, selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen.

Maankäyttöinsinööri on valmistellut kilpailutuksesta tarjouspyynnön (oheismateriaalina). Hankintamuotona on avoin menettely. Hankintailmoitus julkaistaan verkko-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan sähköisenä kunnan kotisivuilla.

Tämä hankinta tuodaan kunnanhallitukseen, koska se ylittää hallintosäännössä (§ 34.3.) määritellyn viranhaltijan toimivallassa olevan hankintarajan (10.000€).

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ehdotusvaiheessa olevan Kilpisjärven yleiskaavatyön jatkamisen ja laatimisen valmiiksi oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Päätös

Puheenjohtaja kutsui maankäyttöinsinööri Kai Takkusen kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi asiantuntijana.

Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa ehdotusvaiheessa olevan Kilpisjärven yleiskaavatyön jatkamisen ja laatimisen valmiiksi oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, Seitap Oy

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.