Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan (lisäpykälä)

ENODno-2022-142

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 2.3.2022 § 5 vahvistanut hallintosäännön, jonka 9 §:n mukaan hyvinvointialueella toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta.

Hyvinvointialuelain mukaan kunnan sekä kunnan että hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin ja hyvinvointialueella siltä osin, kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvotteluissa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä rakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.

Lapin hyvinvointialueen hallintosäännön 9 §:n mukaan aluehallitus asettaa valtuustokausittain hyvinvointialuee ja kuntien neuvottelukunnan, joka toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä sekä muilla tehtäväalueilla hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoissa.

Jokainen Lapin hyvinvointialueen kunta, Lapin liitto sekä Saamelaiskäräjät esittävät kukin yhden (1) edustajan neuvottelukuntaan.

Hyvinvointialuetta neuvottelukunnassa edustavat hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta sekä aluehallituksen, aluevaltuuston, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajat.

Hyvointialuejohtajalla ja hänen määräämillään hyvinvointialueen viranhaltijoilla sekä alueen kunnanjohtajilla ja maakuntajohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Aluehallitus on päättänyt pyytää Lapin hyvinvointialueen kuntia, Lapin liittoa sekä Saamelaiskäräjiä nimeämään 30.4.2022 mennessä hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan kunkin yhden jäsenen ja varajäsenen.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää aluehallitukselle hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.

Helinä Hautamäki esitti asian jättämistä pöydälle. Elli-Maria Kultima ja Janne Näkkäläjärvi kannattivat tehtyä esitystä.

Koska oli tehty pöydällepanoesitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Helinä Hautamäen esitystä pöydälle panosta äänestävät ”ei”.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin  3”jaa” ääntä ja 4 ”ei” ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle.

Äänestystulokset


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.