Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Henkilöstö- ja taloussihteerin toimen täyttäminen

ENODno-2022-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus päätti 25.1.2022 16 § kokouksessaan henkilöstö- ja taloussihteerin kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Lisäksi vaaditaan työkokemusta henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä perehtyneisyyttä käytössä oleviin palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoihin ja yleinen hallintopalvelujen tuntemus. Tehtävässä luetaan eduksi saamen kielen taito.

Edelleen kunnanhallitus päätti, että tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään kuluvan kevään aikana.

Tehtävä oli haettavana 2.2.2022 klo 12 - 17.2.2022 klo 12 välisen ajan. Tehtävään tuli yksi hakemus. Hakija ei täytä kelpoisuusehdoissa mainittua kokemusvaatimusta. Tehtävä tulee laittaa uudelleen haettavaksi ja tehtävässä tulee harkita rekrytointilisän käyttöä kuuden (6) kuukauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi sekä tehtävässä maksetaan 200 euroa rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.

Haastatteluryhmään nimetään henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, pääkirjanpitäjä/controlleri ja vastaava toimistosihteeri. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan ja henkilön valinta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi sekä tehtävässä maksetaan 200 euroa rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.

Haastatteluryhmään nimetään henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, pääkirjanpitäjä /controller ja vastaava toimistosihteeri. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan ja henkilön valinta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tehtävä oli uudelleen haettavana 25.3.2022 klo 12 - 10.4.2022 klo 12. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi asetetut kelpoisuusehdot täyttävä hakija. Haastatteluryhmä haastatteli hakijan 26.4.2022. 

Hakuasiakirjojen sekä haastattelussa muodostuneen kokonaisarvion perusteella valintaryhmän esitys on, että ********* valitaan tehtävään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää valita henkilöstö- ja taloussihteerin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen  *********

Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävässä maksetaan kuuden (6) kuukauden ajan rekrytointilisää 200 euroa kuukaudessa. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää valita henkilöstö- ja taloussihteerin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen Ellenoora Mäkisen.

Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävässä maksetaan kuuden (6) kuukauden ajan rekrytointilisää 200 euroa kuukaudessa. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Hakija Henkilöstöjohtaja Palkkasihteeri Vastaava toimistosihteeri Controller/pääkirjanpitäjä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.