Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittäminen

ENODno-2022-11

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallintojohtajan virka on tullut avoimeksi 6.3.2022 lukien. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2022 § 46 , että hallintojohtajan tehtäviä hoidetaan sisäisin järjestelyin siihen saakka kunnes tehtävään valitaan varsinainen viranhoitaja. Hallintojohtajan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin siten, että henkilöstöjohtaja, controller/pääkirjanpitäjä sekä vastaava toimistosihteeri hoitavat omien tehtävien ohella hallintojohtajan avoimen viran tehtäviä. Sisäiset järjestelyt ovat voimassa siihen saakka, kunnes tehtävän varsinainen hoitaja aloittaa tehtävässä.

Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu-​ ja päätöksentekoprosessista (ml. kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelu). Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin kehittämisessä.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin tehtävät sekä päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta,​ johon kuuluu kunnan talous-​ ja tietohallinto- sekä ICT-hallinto sekä ruoka-​ ja puhtauspalvelutoimialan johtaminen. Tehtävään sisältyy esihenkilötyötä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan sijainen. 

Hallintosäännön 38 § 2 momentin mukaan muiden virkojen kuin kunnanjohtajan viran osalta kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa kunnanhallituksessa ja kelpoisuusvaatimuksia koskevat muutokset tarvittaessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään yhden vuoden käytännön työkokemus kunnan hallinnosta ja taloudesta. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään yhden vuoden käytännön työkokemus kunnan hallinnosta ja taloudesta. Saamen kielen taito katsotaan eduksi. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.