Kunnanhallitus, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Enontekiön kunnan suhtautuminen vakituiseen asumiseen loma-asuntotonteilla

ENODno-2023-288

Valmistelija

 • Kai Takkunen, maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Vakituisten asuntojen rakentamista tulisi edistää loma-asumiseen kaavoitetuilla alueilla Enontekiöllä. Hetan, Kilpisjärven ja Hommakankaan asemakaava-alueilla, Salmivaaran ja Yli-Kyrön ranta-asemakaava-alueilla sekä Hetan ympäristön osayleiskaavan alueilla vakituisen asunnon rakentaminen RA -tonteille ja yleiskaavan osalta myös AP-1 alueille tulisi mahdollisuuksien mukaan sallia. Myös loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi tulisi näillä alueilla sallia. Pikku-Jyppyrän kaava-alueella on jo aiemmin tehty kaavamuutos, jossa mahdollistettiin vakituisten asuntojen rakentaminen loma-asuntotonteilla. Kaavoittamattomilla alueilla noudatetaan rakennusjärjestystä.

Periaatelinjauksen tavoitteena on houkutella kuntaan lisää asukkaita ja kunnallisveron maksajia. Linjaus koskee alueita, joissa vakituisen asumisen salliminen on yhdyskuntarakenteen kehityksen sekä palveluiden saavutettavuuden ja järjestämisen kannalta kunnalle edullisinta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta on kuitenkin mahdollista poiketa kunnan päätöksellä. Vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen RA -tontille ja käyttötarkoituksen muutos edellyttävät siten poikkeamispäätöstä.

Kunnanhallituksen yleisklausuuli ei sido päätöksen tekevää viranomaista vaan poikkeamiset on käsiteltävä aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi rakennusluvan edellytyksenä ei MRL:n mukaan ole kunnan myönteinen suhtautuminen lupahakemukseen. Lupaharkinnassa tutkitaan rakennusluvan edellytysten täyttyminen (vakituisella asuinrakennuksella on esim. erilaiset talo- ja rakennustekniset vaatimukset kuin lomarakennuksella). Poikkeamisen osalta pitäisi löytyä ensimmäisenä erityinen maankäytöllinen syy ja vasta sitten tutkia edellytysten täyttyminen.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171.2 §).

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus linjaa, että kunta suhtautuu myönteisesti vakituisten asuinrakennusten rakentamiseen selostuksessa mainituilla kaava-alueilla. Linjaus koskee loma-asuntotontteja (kaavamerkintä RA) ja yleiskaavan osalta myös AP-1 alueita (pientalovaltainen asuntoalue, jolle tulee laatia asemakaava). Myös loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseksi asunnoksi suhtaudutaan myönteisesti mikäli kohteen muut MRL-mukaiset vaatimukset täyttyvät.

Päätös

Enontekiön kunnanhallitus linjaa, että kunta suhtautuu myönteisesti vakituisten asuinrakennusten rakentamiseen selostuksessa mainituilla kaava-alueilla. Linjaus koskee loma-asuntotontteja (kaavamerkintä RA) ja yleiskaavan osalta myös AP-1 alueita (pientalovaltainen asuntoalue, jolle tulee laatia asemakaava). Myös loma- asunnon käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseksi asunnoksi suhtaudutaan myönteisesti mikäli kohteen muut MRL-mukaiset vaatimukset täyttyvät.

Kokouskäsittely

Ennen päätöksentekoa kunnanhallitus kuuli maankäyttöinsinööri Kai Takkusta asiasta.

Anja-Maija Lundell ehdotti, että Enontekiön kunnanhallitus linjaa, että kunta suhtautuu kielteisesti vakituisten asuinrakennusten rakentamiseen selostuksessa mainituilla kaava-alueilla. Myös loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseen vakituiseksi asunnoksi suhtaudutaan kielteisesti. Vakituisen asumisen ongelmat täytyy ratkaista kaavoituksella sekä jatkossa, jos tällaista muutosta suunnitellaan, niin olisi hyvä käydä keskustelua vapaa-ajan asukkaisen kanssa. Pekka Tjäderhane kannatti Lundellin ehdotusta.

Koska Anja-Maija Lundell oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen kunnanjohtajan pohjaehdotukseen, suoritettiin äänestys. Kunnanjohtajan pohjaehdotus JAA, Anja-Maija Lundellin vastaehdotus "Kunta suhtautuu kielteisesti vakituisten asuinrakennusten rakentamiseen selostuksessa mainituilla kaava-alueilla" EI. Äänestyksessä JAA ääniä 4 ja EI ääniä 3. Päätökseksi tuli kunnanjohtajan pohjaehdotus.

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 57%

  Helinä Hautamäki, Leena Palojärvi, Oula-Matti Palojärvi, Ulla Keinovaara

 • Ei 3 kpl 43%

  Pekka Tjäderhane, Anja-Maija Lundell, Janne Näkkäläjärvi

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, rakennustarkastaja, rakennuttajapäällikkö, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.