Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Virasto-organisaation muutosten hyväksyminen

ENODno-2022-241

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta päivitti 1.1.2023 alkaen virasto-organisaation. Uudistetussa virasto-organisaatiossa ateria- ja puhtauspalvelut jätettiin pois virasto-organisaatiokaaviosta, koska em. palveluiden yhtiöittämiseen liittyvä päätöksenteko oli kesken. Kunnanhallitus päätti 19.9.2023, että ateria- ja puhtauspalveluita ei yhtiöitetä. Kunta tuottaa jatkossa tarvitsemansa ateria- ja puhtauspalvelut itse.

Virasto-organisaatio on tarpeen päivittää siten, että ateria- ja puhtauspalvelut huomioidaan organisaatiossa. Ateria- ja puhtauspalvelut-toimiala tuottaa jatkossa aterioita varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen, joten toimiala on syytä siirtää kunnanhallituksen alaisuudesta hyvinvointilautakuntaan 1.1.2024 alkaen. Muutos hyvinvointilautakunnan alaisuuteen tarkoittaa muutoksia myös talousarvion 2024 valmistelussa. Asia käsitellään omassa pykälässä.

Virasto-organisaation päivittämisen yhteydessä huomioidaan samalla rakennuttamispäällikön asema virasto-organisaatiossa suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Rakennuttamispäällikön osalta virasto-organisaatiouudistus astuu voimaan 1.11.2023 alkaen.

Tässä esitetyt muutokset tulee huomioida myös hallintosäännössä. Asia käsitellään omassa pykälässä.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan virasto-organisaatiosta. Päätös tuodaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn virasto-organisaatiomuutoksen liitteen mukaisesti. Uusi virasto-organisaatio astuu voimaan 1.11.2023 alkaen rakennuttamispäällikön osalta ja 1.1.2024 ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön osalta. Edelleen kunnanhallitus päättää viedä uudistetun virasto-organisaation tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.