Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten

ENODno-2023-208

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet yleiset vaalit: presidentinvaali sekä europarlamenttivaalit.

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yhden tai useamman vaalitoimikunnan (vaalilaki 15 §).

  • Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
  • Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
  • Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.


Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.

Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnat Enontekiön kunnan äänestysalueille:

Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu
Karesuvanto
Kilpisjärvi
Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi

sekä nimeää laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan.

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia siirretään päätettäväksi 31.10.2023 kunnanhallituksen kokoukseen.

Tiedoksi

Valitut, luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.