Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja järjestämissuunnitelma sekä tähän liittyvä poikkeuslupahakemus valtioneuvostolle

ENODno-2023-174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. 

TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto voi tietyin laissa määritellyin perustein myöntää järjestämisvastuun työllisyysalueelle, jonka työvoimapohja on alle 20 000 henkilöä. Poikkeuslupa edellyttää, ettei palveluiden saatavuus alueella vaarannu.

Kuntien, jotka muodostavat työllisyysalueen, on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä tai kuntayhtymän perussopimus. Sopimus on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kahden viikon kuluessa yhteistoimintasopimuksen tai perussopimuksen hyväksymisestä. Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavasta suunnitelmasta tulee käydä ilmi:

  1. laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
  2. laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
  3. toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
  4. yhteistyötahot ja –muodot
  5. työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
  6. varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Enontekiön kunta on vastaanottanut Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:ltä, Kittilän kunnalta ja Sodankylän kunnalta esitykset lähteä mukaan perustamaan yhteistoiminta-aluetta työllisyyspalvelujen järjestämiseksi. 

Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa uudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esittelyn ja käy evästyskeskustelun siitä, minkä mahdollisen työllisyysalueen valmisteluun kunta sitoutuu. 

Päätös

Kunnanhallitus evästi vt. kunnanjohtajajaa jatkamaan valmistelua siltä pohjalta, että Enontekiö on mukana Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen työllisyysalueen valmistelussa. Pinta-alaltaan alue on laaja eikä työllisten määrässäkään pieni kokonaisuus. Aluetta yhdistää elinkeinoelämän yhteneväisyydet, rajayhteistyö Ruotsiin ja Norjaan sekä luontaisesti ajan kuluessa alueelle rakentunut kuntarajat ylittävä monipuolinen yhteistyö.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Julkiset työvoimapalvelut siirretään kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. (Laki TyVM 26/2022 vp eduskunta.fi) hyväksytty 1.3.2023.) Uudistuksella tavoitellaan työllisyyden lisäämistä tuomalla palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää.

Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden integraatiota.

TE24- uudistuksella on yhteys myös kotouttamisen edistämisen kokonaisuudistukseen (HE 208/2022). Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Näillä sekä hyvinvointialueita ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevilla uudistuksilla kaikkinensa on vaikutuksia mm. kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Samassa yhteydessä KEHA-keskuksen tehtäviä uudistetaan siten, että KEHA-keskus jatkossa palvelee kuntia työvoima- ja kotouttamispalvelujen tuottamisessa. Näistä kolmesta mittavasta uudistuksesta käytetään myös nimityksiä TE24-, KOTO24- ja KEHA24-uudistus. 

TE-palveluiden järjestäminen kunnallisena palveluna

Kunta voi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000. Muutoin kuntien tulee muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto voi tietyin laissa määritellyin perustein myöntää järjestämisvastuun työllisyysalueelle, jonka työvoimapohja on alle 20 000 henkilöä. Poikkeuslupa edellyttää, ettei palveluiden saatavuus alueella vaarannu.

Työllisyysalueen kuntien yhteistoiminnassa on kysymys kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen kuntien tulee siirtää järjestämisvastuu kuntalain 8 §:n mukaan joko vastuukunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla tehtävän antamisesta vastuukunnan hoidettavaksi.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia keskenään tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta.

TE-palveluiden järjestäminen Tunturi-Lapin ja Pellon kunnissa

Koska Enontekiön kunnalla ei ole työvoimapalveluiden järjestämisestä säädetyn lain (380/2023) nojalla mahdollisuutta järjestää työvoima- ja siihen liittyviä yrityspalveluita itsenäisesti, Enontekiön on muodostettava naapurikunnan tai -kuntien kanssa yhteinen työllisyysalue.

Tunturi-Lapin kunnat ovat tehneet periaatepäätökset yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä on sovittu kevään ja kesän 2023 aikana. Kunnat ovat käsitelleet asiaa kunnanhallituksissaan seuraavasti: Muonion KH 12.6.2023 § 189, Enontekiön KH 16.5.2023 § 133, Kolarin KH 28.3.2023 § 72 ja Pellon KH 20.6.2023 § 155. Kittilässä asiaa on käsitelty KH 28.3.2023 § 127 ja KH 20.6.2023 § 258. 

Esiselvitystyötä työllisyydenhoidon järjestämisvastuun eri vaihtoehdoista on tehty Kittilän kunnan koordinoimana Enontekiön, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien kanssa sekä yhteistyökokouksissa Lapin liiton, Lapin TE-toimiston, Lapin ELY-keskuksen sekä Lapin muiden kuntien kanssa. Myös Kuntaliittoa on konsultoitu TE-palveluiden järjestämisen suunnittelussa. Valmistelun aikana on perehdytty myös muutaman eteläisessa Suomessa sijaitsevan kunnan poikkeuslupahakemukseen ja järjestämissuunnitelmiin. 

Kuntien yhteistoiminta perustuu sopimukseen. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien välinen sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä, ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksella osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue). Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Kittilän kunta toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana.

Sopimus sisältää määräykset Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen yhteisestä työllisyyspalvelualueen toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen liittyen.

Sopimuksen mukaan työllisyysjaoston päätöksen mukaisesti muille sopijakunnille voidaan siirtää viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa kuntalain 54 § mukaisesti. Päättäessään toimivallan siirtämisestä jaosto huomio kuntien tasapuoliset mahdollisuudet toimivallan saamiseksi. Järjestely olisi muille kunnille vapaaehtoinen.

Yhteistoimintasopimus sisältää määräykset työllisyysalueen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, TE-palveluiden järjestämissuunnitelman sekä perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi Tunturi-Lapin (Enontekiö, Kolari ja Muonio) ja Pellon kunnille käsiteltäväksi. 

Poikkeuslupahakemus Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen muodostamiseksi ja hakemuksen perustelut

Lain työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta (383/2023) 4 §:n mukaan:

Poiketen siitä, mitä työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 §:ssä säädetään, valtioneuvosto voi antaa työllisyysalueelle luvan järjestää työvoimapalveluita, kun työllisyysalueen työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä. Poikkeaminen on mahdollista, jos vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1) työvoimapalvelujen järjestämisen edellyttämän toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi ole muutoin tarkoituksenmukaista;

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi;

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi;

4) työllisyysalueen muodostaminen edellyttäisi useamman Tilastokeskuksen tilastollisen luokitukseen perustuvan työssäkäyntialueen yhdistämistä; tai

5) poikkeusluvan myöntäminen on alueelliset, palvelujen järjestämistä koskevat ratkaisut, palvelujen tarve, palvelujen kustannukset sekä muut palvelujen järjestämiseen liittyvät tekijät huomioon ottaen muusta erityisestä syystä perusteltua, jos työvoimapalvelujen järjestämiseksi on tehty sopimus tai päätös sekä työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu suunnitelma, joka turvaa riittävän palvelutason.

Poikkeuslupa edellyttää lisäksi, että kunta tai työllisyysalueen muodostavat kunnat osoittavat riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit työvoimapalvelujen järjestämiseksi eikä alueen sekä muun työllisyysalueen palvelutaso poikkeuksen seurauksena merkittävästi heikkene.

Työllisyysalueen on tehtävä hakemus valtioneuvostolle 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa määräajassa. Hakemukseen on liitettävä työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä ja selvitykset vähintään yhden 1 momentin 1-5 kohdassa tarkoitetun edellytyksen täyttymisestä.

Nyt käsiteltävänä olevalla yhteistoimintasopimuksella osapuolet Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio ja Pello muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue) työvoimapalveluiden järjestämislain 4 §:ssä tarkoitetuilla poikkeuslupaperusteilla. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Kittilän kunta toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Sopimuksella osapuolet sopivat yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen liittyen.

Em. lainkohdassa mainittujen poikkeuslupaperusteiden lisäksi hakemuksessa viitataan siihen, että Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisenä tahtotilana on, että

- asiakkaiden palveluprosessit muotoillaan kuntaekosysteemiä hyödyntäen palvelukokonaisuuden aidon vaikuttavuuden mahdollistamiseksi,

- pienennetään työttömyysturvasta aiheutuvia kustannuksia ennakoivilla toimilla,

- edistetään työllisyyttä ja vaikutetaan työttömyyden ennaltaehkäisyyn,

- lähennetään työllisyyspalveluita sekä kuntien elinkeino-, yritys- ja osaamispalveluita työmarkkinoiden kohtaantoon vaikuttamiseksi,

- ennakoidaan osaamistarpeita alueen elinkeinoelämän kehityksen mukaan ja kehitetään tehokkaita toimintamalleja työnantajien työvoimatarpeiden täyttämiseksi,

- saadaan alueen työvoima nykyistä laajemmin töihin tehostamalla työnvälitystä ja tukemalla yrityksiä osatyökykyisten ja vieraskielisten työllistämiseksi sekä

- rakennetaan pidempään työttömänä olleille tarkoituksenmukainen polku kohti työtä tai oikean palvelun piiriin, mikäli asiakas ei ole työkykyinen.

Poikkeuslupahakemuksessa tuodaan esille alueen ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä muutos- ja osaamistarpeisiin.

Järjestämissuunnitelma sisältää muun muassa:

- TE-palveluiden yhteensovittamisen elinvoimakokonaisuuteen, kototehtäviin sekä palvelukokonaisuuksien määrittelyn

-  Alustavan suunnitelman / periaatteet palveluiden tuotantotavoista ja organisoinnista sekä palvelurakenteesta (palvelupisteet).

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää

- hyväksyä (Enontekiön) kunnan osalta liitteenä olevan sopimuksen yhteisen toimielimen perustamisesta ja työllisyysalueen muodostamisesta Tunturi-Lapin (Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio) ja Pellon kunnan kanssa. Sopimuksen mukaan TE-palveluiden järjestäminen ja TE-palveluihin liittyvät viranomaistehtävät (380/2023) siirretään Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhdessä muodostamalle toimielimelle. Sopimuksessa sovitaan työllisyysalueen perustamisesta kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kittilän toimiessa vastuukuntana. Työvoimapalveluiden järjestäminen Tunturi-Lapin ja Pellon kunnissa edellyttää poikkeuslupaa, jota haetaan TE-uudistukseen liittyvään voimaanpanolain (383/2023) perusteella.   Sopimuksen liitteenä on perustelumuistio, joka sisältää kuvauksen työllisyysalueen kuntien välisestä kustannustenjaosta.

-  hyväksyä TE-palveluiden uudistuksen liittyvän voimaanpanolain sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen perusteella laaditun työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelman.  Suunnitelmassa on kuvattu esimerkiksi tehtävien organisointi ja kuntien lähipalvelut. Järjestämissuunnitelmaan on huomioitu ja kirjattu ne palveluiden resursointiin, osaamiseen ja palveluiden laatuun liittyvät tekijät, jotka poikkeuslupa työvoimapalveluiden järjestämiseksi alueella edellyttäisi.

-  valtuuttaa Kittilän kuntaa viimeistelemään ja toimittamaan lain edellyttämät dokumentit ja ilmoitukset työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2023 mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kittilän kunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.