Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Omistajaohjauksen antaminen Koy Enontekiön kunnan asunnot

ENODno-2023-280

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan konserniohjeen §5  kohdan 11 mukaisesti kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. Konserniohjeen § 5 kohdan 12 mukaan kunnanhallitus kutsuu tarvittaessa konserniin kuuluvan yhteisön johdon raportoimaan asioista.

Konserniohjeen § 6 mukaan Enontekiön kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tulee toimittaa konsernijohdolle (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja):

- toimintasuunnitelmat, talousarviot ja -suunnitelmat
- tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset
- tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut
- osavuosikatsaukset/välitilinpäätökset
- kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkisten asioiden osalta
- yhteisön toiminnan ja tuloksen seurantaraportit
- muut konsernijohdon erikseen pyytämät asiakirjat.

Yhtiön taloudellisen kokonaistilan selvittämiseksi on konsernijohdolla tarpeen selvittää yhtiön omistamien rakennusten kunto ja investointitarve, sekä tarkastella yhtiön rahoitusasemaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Enontekiön kunnanhallitus pyytää Koy Enontekiön kunnan asuntoja toimittamaan  30.6.2024 mennessä kunnan konsernijohdolle omistamistaan rakennuksista pitkän tähtäimen suunnitelmat (10 vuotta) sekä selvityksen yhtiön rahoitusasemasta sisältäen lainasalkun tarkastelun.

Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan valvomaan kunnan puolesta em. selvitysten asianmukaista laatimista.

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Enontekiön kunnanhallitus pyytää Koy Enontekiön kunnan asuntoja toimittamaan  31.1.2024 mennessä kunnan konsernijohdolle omistamistaan rakennuksista pitkän tähtäimen suunnitelmat (10 vuotta) sekä selvityksen yhtiön rahoitusasemasta sisältäen lainasalkun tarkastelun.

Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan valvomaan kunnan puolesta em. selvitysten asianmukaista laatimista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Esteellisyys

  • Jarmo Näkkäläjärvi

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1 § kohta 4) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.