Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Kirjanpitäjän toimen perustaminen

ENODno-2023-276

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallintosäännön 39 §:n mukaisesti kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus.

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen 4.1  kohdan mukaan "avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa tai tointa.

Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja."

Eläköitymisen vuoksi Enontekiön kuntaan on tulossa avoimeksi vastaavan toimistosihteerin virka. Vastaavan toimistosihteerin tehtävänkuvaus vastaa ammattinimikkeeltään kirjanpitäjän nimikettä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa kirjanpitäjän toimen. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto. Lisäksi vaaditaan työkokemusta kirjanpidosta ja taloushallinnon tehtävistä sekä perehtyneisyyttä käytössä oleviin taloushallinnon ohjelmistoihin ja yleinen hallintopalvelujen tuntemus.

Kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu taloushallintoon liittyvät tehtävät kuten ostoreskontran ja myyntireskontran hoitaminen, tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelun avustavat työt. Kirjanpitäjä toimii myös taloushallinto-ohjelmien pääkäyttäjänä sekä henkilöstösihteerin sijaisena.

Kunnanhallitus päättää selostusosassa mainituin perusteluin siirtää henkilöstö- ja taloussihteerin toistaiseksi voimassa olevassa toimessa olevan ********* suostumuksensa mukaan kirjanpitäjän toimeen ja antaa hallintojohtajan tehtäväksi päättää muut siirtoon liittyvät järjestelyt, mm. siirtopäivän.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 13:43-15.06. Tauon aikana klo 14.00-15:01 kunnanhallitus kuuli Teams-yhteyden välityksellä TE-sopimusluonnoksen ja poikkeuslupahakemuksen yleisesittelyn samaan aikaan Kittilän kunnanhallituksen kanssa. TE-asiakirjat esitteli Mikko Kesä.

Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Tiedoksi

*********, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.