Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Investointien organisointi 2023-2025

ENODno-2022-298

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnassa on käynnissä tai käynnistymässä useita isoja investointeja.

Luppokoti 
Eläinlääkärien tilat
Kilpisjärven ylävesisäiliö
Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo
Kilpisjärven vedenottamo ja siirtolinjat
Kilpisjärven asuntotarpeen ratkaisu
Kaaresuvannon monitoimitalo
Lentokenttä
Kiinteistösalkutus kunnan kiinteistöistä
Enontekiön kunnan asunnot, valvonta ja PTS:n ohjaus
Enontekiön liikekiinteistöt, valvonta ja PTS:n ohjaus
Hetan lämpölaitos, maa ja perustusurakka jaetaan, laitetoimittaja toimittaa myös rakennuksen
Kaaresuvannon puhdistamo, kuivaamo. 

Työpaine infrastruktuurin toimialalla on erittäin kova ja aikataulut ovat haastaviea haastavia. Investointien toteutumisen varmistamiseksi on tarpeen tehdä selkeä työnjako siitä, kuka vastaa investointien toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää seuraavasta työnjaosta ja aikataulutuksesta investointiohjelman toteuttamiseksi: 

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä

Kilpisjärven ylävesisäiliö 2024
Kilpisjärven vedenottamo ja siirtolinjat 2025
Kilpisjärven jätevedenpuhdistamo 2026
Kilpisjärven asuntotarpeen ratkaisu 2025
Kiinteistösalkutus kunnan kiinteistöistä 2024 kesäkuu
Enontekiön kunnan asunnot, valvonta ja PTS:n ohjaus 2024 kesäkuu
Enontekiön liikekiinteistöt, valvonta ja PTS:n ohjaus 2024 kesäkuu
Hetan lämpölaitos 2024 käytössä

Työpäällikkö/myöh. rakennuttamispäällikkö Mika Karsikas
Luppokoti 2025
Eläinlääkärien tilat 2024
Kaaresuvannon monitoimitalo 2026
Lentokenttä 2024
Hiihtomaa ja ladut, kelkkaurat ylläpito 2023-

Lämsä ja Karsikas toimivat toistensa varahenkilöinä em. investointien osalta. Esittely elinvoimalautakunnassa tapahtuu yllä esitetyn vastuujaon mukaisesti. Kummankaan osalta heidän alaistensa työntekijöidensä osalta ei tapahdu muutoksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tekninen johtaja, työpäällikkö, elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.