Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Henkilöstösihteerin kelpoisuusehdot

ENODno-2023-273

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Hallinnon toimialalla tulee kuluvana ja seuraavana vuonna tarkasteltavaksi eräiden työtehtävien uudelleen järjestelyä eläköitymisten vuoksi. 

Enontekiön kunnan henkilöstöohjeen 4.1 kohdan mukaisesti "avoimiksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä siirroilla tai muulla tavalla täyttämättä virkaa tai tointa.

Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, hyödyntää ostopalveluja.

Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista on muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita.  On erittäin tärkeää, että etukäteen on perusteellisesti mietitty, minkälaiset hakukriteerit täyttävä työntekijä/viranhaltija halutaan palkata."

Enontekiön kunnassa on tarve kokoaikaselle henkilöstösihteerille. Henkilöstösihteeri toimii palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen sekä Sarastian ja työterveyden yhteyshenkilönä, tekee palkkoihin liittyvät raportit, tilitykset ja muut ilmoitukset sekä hoitaa henkilöstökertomuksen laatimisen ja ylläpitää henkilöstöön liittyvää ohjeistusta. Lisäksi henkilöstösihteeri antaa neuvontaa palkkahallinnon ohjelmien käytössä sekä työehtosopimusten tulkinnasta. Henkilöstösihteeri toimii tarvittaessa kirjanpitäjän varahenkilönä osto- ja myyntireskontran hoitamisessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Henkilöstösihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto. Tehtävässä edellytetään työkokemusta henkilöstö- tai palkkahallinnon tehtävistä sekä yleisesti käytössä olevien palkkahallinnon ohjelmien hallintaa, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta työssä sekä erinomaisia yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Saamenkielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Kunnanhallitus julistaa toimen haettavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.