Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Ennakkokäsitys, Kilpisjärvelle rakennettava uudisrakennus, Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot

ENODno-2023-221

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on kokouksessaan 27.4.2022 päättänyt pyytää konserniohjeen 9.1 § 25 kohdan mukaisesti ennakkokäsitystä kunnanhallitukselta Kilpisjärvelle rakennettavasta uudisrakennuksesta ja sen rahoituksesta, sekä omavelkaisesta takauksesta 3,5 miljoonan euron lainalle. Kunnanhallituksen kokouksessa 10.6.2022 on päättänyt esittelijän ehdotuksen mukaan esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 3,5 miljoonan euron omavelkaisen takauksen uudisrakennushankkeeseen. Kunnanhallitus ei tehnyt päätöstä ennakkokäsityksen antamisesta Kilpisjärven uudisrakennukselle. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 25.5.2023 päättänyt pyytää konserniohjeen mukaisesti ennakkokäsitystä kunnanhallitukselta Kilpisjärven rakentamishankkeen laajuudesta sekä kustannusarviosta.

Yhtiö on varannut Enontekiön kunnalta Harjukujalla vastapäätä As Oy Enontekiön Saanansäde 4 olevan 2000 k-m² tontin, mitä on kaavailtu vuokratalolle. Alustavan tilaluettelon mukaan tontille voi enimmillään rakentaa 19 asuntoa, joista viisi on palveluasuntoja. Asuinpinta-ala on 828 m² sekä varasto-, talosauna- ja pyykkitupatiloja 87 m². Hankkeen kustannusarvio on 3,88 miljoonaa euroa. Rakentaminen on tarkoitus rahoittaa 40 vuoden korkotukilainalla ja hakea ARAn avustuksia.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot ei ole esittänyt Kilpisjärven uudisrakennusta valtuuston hyväksymässä  talousarviossa- ja suunnitelmassa vuosille 2023-2025. Kuntakonsernin investointitarpeita tulee tarkastalle koko konsernin tasolla talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kunnan ja konserniyhtiöiden investoinnit kasvattavat merkittävästi käyttötalouden kustannuksia tulevaisuudessa. Jos investointeja tehdään enemmän kuin vuosikate mahdollistaa, kunnan velkaantuminen ja sen myötä korkokustannukset kasvavat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa tässä vaiheessa kielteisen ennakkokäsityksen Enontekiön kunnan asunnot Oy:lle 19 asunnon vuokratalon rakentamiseen.  Yhtiön taloudellisen kokonaistilan selvittämiseksi on konsernijohdolla tarpeen selvittää yhtiön omistamien rakennusten kunto ja investointitarve, sekä tarkastella yhtiön rahoitusasemaa, ennen ennakkokäsityksen antamista. 

Tekninen johtaja selvittää ratkaisua Kilpisjärven asuntotarpeeseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jarmo Näkkäläjärvi

Kokouskäsittely

Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1 § kohta 4) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot, tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.