Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Äänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa

ENODno-2023-208

Valmistelija

 • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024. Ennakkoäänestys kotimaassa on 17.–23.1.2024 välisenä aikana.
Mahdollinen toinen vaalipäivä (toinen kierros) on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 31.1.– 6.2.2024.

Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle 2.6.2023 vuoden 2024 presidentinvaaleja koskevan kirjeen (VN/17100/2023).

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista.

Presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkojen tulee olla samat sekä ensimmäisessä että mahdollisessa toisessa vaalissa.

Vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä jatkua kello 18:n jälkeen.

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm.:

 • ne kotimaiset yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden luku määrästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,
 • sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys)
 • lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää säädetyin edellytyksin äänestäjän kotona (kotiäänestys).

Paikat on merkittävä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 3.11.2023 klo 12 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2024 presidentinvaalien yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto.

Kunnanviraston aukioloajat ovat ennakkoäänestyksessä presidentinvaalin ensimmäisellä ja mahdollisella toisella kierroksella (toinen kierros merkitty sulkuihin) seuraavat:

ke – pe 17.1. – 19.1.2024 klo 10:00 – 17:00
ma – ti 22.1. – 23.1.2024 klo 10:00 – 17:00

( ke – pe 31.1. – 2.2.2024 klo 10:00 – 17:00)
( ma – ti 5.2. – 6.2.2024 klo 10:00 – 17:00)

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää äänestysauto. Äänestysauton pysäkit ja aikataulu ovat liitteessä.

Laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkana toimii vanhainkoti Luppokoti. Ennakkoäänestys järjestetään tarvittaessa myös kotiäänestyksenä.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että presidentinvaalin vaalipäivän (-ien) äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka
Hetta- Leppäjärvi- Palojoensuu Kunnanvirasto, Ounastie 165
Karesuvanto Karesuvannon koulu, Syväjärventie 30
Kilpisjärvi Kilpisjärven monitoimitalo, Tsahkalluoktantie 1
Nunnanen- Peltovuoma- Vuontisjärvi ent. Peltovuoman koulu, Ounastie 3111

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.