Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Lausunto ympäristöministeriön luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

ENODno-2021-429

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksesta. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki 1.1.2024 alusta alkaen. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan myös kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Maankäytön ratkaisuilla kunnat edistävät yhdyskuntien kestävää kehitystä paikallisiin olosuhteisiin parhaiten sopivin keinoin. Näitä koskeva lainsäädäntö on kuntien kannalta yksi merkittävimmistä. Kunnat tarvitsevat toimivan lainsäädännön.

Lain täytäntöönpano edellyttää kunnilta lukuisia, osin mittavia toimia:

  • Kaavojen ja muiden suunnitelmien ja vastaavien laatimisessa siirtyminen tietomallimuotoisuuteen ja useiden kunnan eri prosessien ja päätöksenteon sopeuttaminen tietomallimuotoisuuteen
  • Kuntien tietojärjestelmien uusiminen ja päivittäminen
  • Maapolitiikan ja kaavojen toteuttamisen uudet erittäin yksityiskohtaiset ja työllistävät dokumentointi-, osallistamis- ja seurantatoimenpiteet.
  • Kunnan maanhankinnan tapojen, resursoinnin ja menettelyjen uudelleen arvioiminen.
  • Kaavoituksen uudet sisältövaatimukset ja selvitysvelvoitteet, ml. Vaihtoehtotarkastelut
  • Rakentamisen viranomaistoimintojen uudistaminen, viranomaisten yhteistyömallien ja -yhteyksien luominen ja menettelylliset laajennukset
  • Katujen ja yleisten alueiden suunnitteluun liittyvät uudet sisällölliset vaatimukset.

Edellä mainittujen lisäksi lain toimeenpano edellyttää kunnilta hallintosäännön uudistamista, useiden taksojen muuttamista, rakennusjärjestyksen uusimista ja viranhaltijoiden kouluttamista.

Kuntaliitto, C 21 -kaupungit ja maakunnat liitot ovat esittäneet lokakuun aikana kriittisissä julkilausumissaan, että lainvalmistelu on keskeytettävä. Enontekiön kunta yhtyy kritiikkiin ja esitykseen lainvalmistelun keskeyttämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan lausunnon Ympäristöministeriön kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksesta.

Päätös

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta tämän asian käsittelyn aikana

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, rakennustarkastaja, tekninen johtaja